Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 88:1-18

Rumbo, rwiyo rwevanakomana vaKora. Kumutungamiriri weMaharati pakupindura. Maskiri yaHemani+ muEzrahi. 88  Haiwa Jehovha, Mwari woruponeso rwangu,+ Ndakachema masikati,+ Uyewo usiku ndiri pamberi penyu.+   Munyengetero wangu uchauya pamberi penyu.+ Rerekai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu kwokuteterera.+   Nokuti mweya wangu wawana matambudziko akakwana,+ Upenyu hwangu hwasvika kuSheori.+   Ndinoverengwa pamwe chete nevaya vari kuburukira mugomba;+ Ndava somurume asina simba,+   Akasunungurwa pane vakafa,+ Sevanhu vakaurayiwa varere mumakuva,+ Vamusina kuyeukazve Uye vakabviswa paruoko rwenyu runobatsira.+   Makandiisa mugomba rakadzikadzika, Munzvimbo dzine rima, mugomba guru rakadzikadzika.+   Hasha dzenyu dzakazvikanda pandiri,+ Makanditambudza nemafungu enyu ose.+ Sera.   Makaisa vandinozivana navo kure neni;+ Makaita kuti ndive chinhu chinosemesa kwazvo kwavari.+ Ndakavharirwa uye handigoni kubuda.+   Ziso rangu raneta nokuda kwokutambudzika kwangu.+ Ndakashevedzera kwamuri, haiwa Jehovha, zuva rose;+ Ndakatambanudzira zvanza zvangu kwamuri.+ 10  Muchaitira vaya vakafa chishamiso here?+ Kana kuti vaya vasina simba vari murufu vachamuka here,+ Vachakurumbidzai here?+ Sera. 11  Mutsa wenyu worudo uchaziviswa muguva, Uye kutendeka kwenyu munzvimbo yokuparadzwa+ here? 12  Chishamiso chamuchaita chichazivikanwa murima,+ Kana kuti kururama kwenyu munyika yokukanganwa+ here? 13  Asi ini ndakachemera kuti ndibatsirwe nemi, haiwa Jehovha,+ Munyengetero wangu unoramba uchiuya pamberi penyu mangwanani.+ 14  Haiwa Jehovha, munorasireiko mweya wangu?+ Munorambireiko makandivanzira chiso chenyu?+ 15  Ndakatambudzika kubvira ndichiri mukomana kusvikira iye zvino pandave kuda kufa;+ Ndakatambura kwazvo nezvinhu zvinotyisa zvakabva kwamuri.+ 16  Kutsamwa kwenyu kukuru kwakapfuura nepamusoro pangu;+ Kuvhundutsa kunobva kwamuri kwakaita kuti ndinyarare.+ 17  Zvakandikomba semvura zuva rose;+ Zvakandipoteredza kwose panguva imwe chete. 18  Makaisa shamwari nehama kure neni;+ Vandinozivana navo inzvimbo ine rima.+

Mashoko Emuzasi