Pisarema 88:1-18

Rumbo, rwiyo rwevanakomana vaKora. Kumutungamiriri weMaharati pakupindura. Maskiri yaHemani+ muEzrahi. 88  Haiwa Jehovha, Mwari woruponeso rwangu,+Ndakachema masikati,+Uyewo usiku ndiri pamberi penyu.+   Munyengetero wangu uchauya pamberi penyu.+Rerekai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu kwokuteterera.+   Nokuti mweya wangu wawana matambudziko akakwana,+Upenyu hwangu hwasvika kuSheori.+   Ndinoverengwa pamwe chete nevaya vari kuburukira mugomba;+Ndava somurume asina simba,+   Akasunungurwa pane vakafa,+Sevanhu vakaurayiwa varere mumakuva,+Vamusina kuyeukazveUye vakabviswa paruoko rwenyu runobatsira.+   Makandiisa mugomba rakadzikadzika,Munzvimbo dzine rima, mugomba guru rakadzikadzika.+   Hasha dzenyu dzakazvikanda pandiri,+Makanditambudza nemafungu enyu ose.+ Sera.   Makaisa vandinozivana navo kure neni;+Makaita kuti ndive chinhu chinosemesa kwazvo kwavari.+Ndakavharirwa uye handigoni kubuda.+   Ziso rangu raneta nokuda kwokutambudzika kwangu.+Ndakashevedzera kwamuri, haiwa Jehovha, zuva rose;+Ndakatambanudzira zvanza zvangu kwamuri.+ 10  Muchaitira vaya vakafa chishamiso here?+Kana kuti vaya vasina simba vari murufu vachamuka here,+Vachakurumbidzai here?+ Sera. 11  Mutsa wenyu worudo uchaziviswa muguva,Uye kutendeka kwenyu munzvimbo yokuparadzwa+ here? 12  Chishamiso chamuchaita chichazivikanwa murima,+Kana kuti kururama kwenyu munyika yokukanganwa+ here? 13  Asi ini ndakachemera kuti ndibatsirwe nemi, haiwa Jehovha,+Munyengetero wangu unoramba uchiuya pamberi penyu mangwanani.+ 14  Haiwa Jehovha, munorasireiko mweya wangu?+Munorambireiko makandivanzira chiso chenyu?+ 15  Ndakatambudzika kubvira ndichiri mukomana kusvikira iye zvino pandave kuda kufa;+Ndakatambura kwazvo nezvinhu zvinotyisa zvakabva kwamuri.+ 16  Kutsamwa kwenyu kukuru kwakapfuura nepamusoro pangu;+Kuvhundutsa kunobva kwamuri kwakaita kuti ndinyarare.+ 17  Zvakandikomba semvura zuva rose;+Zvakandipoteredza kwose panguva imwe chete. 18  Makaisa shamwari nehama kure neni;+Vandinozivana navo inzvimbo ine rima.+

Mashoko Emuzasi