Pisarema 87:1-7

Rwiyo rwevanakomana vaKora. Rumbo. 87  Nheyo yake iri mumakomo matsvene.+   Jehovha anoda magedhi eZiyoni+Kupfuura tebhenekeri dzose dzaJakobho.+   Zvinhu zvinokudzwa zviri kutaurwa pamusoro pako, haiwa iwe guta raMwari wechokwadi.+ Sera.   Ndichati Rakabhi+ neBhabhironi+ ndedzimwe dzinondiziva;Tarirai Firistiya+ neTire, pamwe chete neKushi:“Uyu ndiye akaberekerwa ikoko.”+   Zvichanzi nezveZiyoni:“Mumwe nomumwe akaberekerwa mariri.”+Wokumusorosoro+ acharisimbisa kwazvo.+   Paanenge achinyora marudzi, Jehovha achazivisa kuti:+“Uyu ndiye akaberekerwa ikoko.”+ Sera.   Pachavawo nevaimbi pamwe chete nevatambi vanotamba mitambo inotambwa vachitenderera,+ vachiti:“Zvitubu zvangu zvose zviri mauri.”+

Mashoko Emuzasi