Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 86:1-17

Munyengetero waDhavhidhi. 86  Haiwa Jehovha, rerekai nzeve yenyu. Ndipindurei,+ Nokuti ndinotambudzika uye ndiri murombo.+   Haiwa, rindai mweya wangu, nokuti ndakavimbika.+ Imi muri Mwari wangu—ponesai mushumiri wenyu—anovimba nemi.+   Haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha,+ Nokuti ndinoramba ndichishevedzera kwamuri zuva rose.+   Itai kuti mweya womushumiri wenyu ufare,+ Nokuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri, haiwa Jehovha.+   Haiwa Jehovha, nokuti imi makanaka+ uye makagadzirira kukanganwira;+ Uye mutsa worudo wamunoitira vose vanodana kwamuri mukuru.+   Haiwa Jehovha, teererai munyengetero wangu;+ Teererai inzwi rokuteterera kwangu.+   Ndichadana kwamuri pazuva rokutambudzika kwangu,+ Nokuti muchandipindura.+   Pakati pavanamwari hapana akaita semi, haiwa Jehovha,+ Uyewo hapana mabasa akaita seenyu.+   Marudzi ose amakaita achauya,+ Achakukotamirai, haiwa Jehovha,+ Uye achakudza zita renyu.+ 10  Nokuti muri mukuru uye munoita zvinhu zvinoshamisa;+ Ndimi Mwari, imi moga.+ 11  Haiwa Jehovha, ndirayiridzei pamusoro penzira yenyu.+ Ndichafamba muchokwadi chenyu.+ Batanidzai mwoyo wangu kuti utye zita renyu.+ 12  Ndinokurumbidzai, haiwa Jehovha Mwari wangu, nomwoyo wangu wose,+ Ndichakudza zita renyu nokusingagumi, 13  Nokuti mutsa wenyu worudo wamunondiitira mukuru,+ Uye makanunura mweya wangu muSheori, iyo nzvimbo yawo yakadzikira kwazvo.+ 14  Haiwa Mwari, vanozvikudza vakasimuka kuti vandirwise;+ Ungano yevadzvinyiriri yakatsvaka mweya wangu,+ Uye havana kukuisai pamberi pavo.+ 15  Asi imi, haiwa Jehovha, muri Mwari ane ngoni neane nyasha,+ Anononoka kutsamwa+ uye azere nomutsa worudo nechokwadi.+ 16  Tendeukirai kwandiri mundinzwire nyasha.+ Ipai mushandi wenyu simba renyu,+ Uye ponesai mwanakomana womurandasikana wenyu.+ 17  Ndiitirei chiratidzo chinoreva kunaka, Kuti vaya vanondivenga vachione, vanyare.+ Nokuti imi, haiwa Jehovha, makandibatsira uye makandinyaradza.+

Mashoko Emuzasi