Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 85:1-13

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora. 85  Haiwa Jehovha, makafarira nyika yenyu;+ Makadzosa vaya vakatapwa vaJakobho.+   Makaregerera kukanganisa kwevanhu venyu;+ Makafukidza zvivi zvavo zvose.+ Sera.   Makadzora kushatirwa kwenyu kwose kukuru;+ Makazvidzora pakutsamwa kwenyu kukuru.+   Tidzosei, haiwa Mwari woruponeso rwedu,+ Mugumise kutitsamwira kwamakaita.+   Muchatitsamwira nokusingagumi here?+ Muchasvitsa kutsamwa kwenyu kuzvizvarwa nezvizvarwa here?+   Hamuzotiraramisizve here,+ Kuti vanhu venyu vakufarirei?+   Haiwa Jehovha, tiratidzei mutsa wenyu worudo,+ Uye tipei ruponeso rwenyu.+   Ndichanzwa zvichataurwa naMwari wechokwadi Jehovha,+ Nokuti achataura nezvorugare kuvanhu vake+ nevakavimbika vake, Asi ngavarege kudzokerazve pakuzvivimba.+   Chokwadi ruponeso rwake ruri pedyo nevaya vanomutya,+ Kuti kukudzwa kugare munyika yedu.+ 10  Asi mutsa worudo nechokwadi, zvakasangana;+ Kururama norugare—zvakatsvodana.+ 11  Chokwadi chichamera panyika,+ Uye kururama kuchatarira pasi kuri kudenga.+ 12  Jehovha achapawo zvakanaka,+ Nyika yedu ichabereka zvibereko zvayo.+ 13  Kururama kuchafamba pamberi pake,+ Uye kuchagadzira nzira nokufamba kwake.+

Mashoko Emuzasi