Pisarema 85:1-13

Nokuda kwomutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora. 85  Haiwa Jehovha, makafarira nyika yenyu;+Makadzosa vaya vakatapwa vaJakobho.+   Makaregerera kukanganisa kwevanhu venyu;+Makafukidza zvivi zvavo zvose.+ Sera.   Makadzora kushatirwa kwenyu kwose kukuru;+Makazvidzora pakutsamwa kwenyu kukuru.+   Tidzosei, haiwa Mwari woruponeso rwedu,+Mugumise kutitsamwira kwamakaita.+   Muchatitsamwira nokusingagumi here?+Muchasvitsa kutsamwa kwenyu kuzvizvarwa nezvizvarwa here?+   Hamuzotiraramisizve here,+Kuti vanhu venyu vakufarirei?+   Haiwa Jehovha, tiratidzei mutsa wenyu worudo,+Uye tipei ruponeso rwenyu.+   Ndichanzwa zvichataurwa naMwari wechokwadi Jehovha,+Nokuti achataura nezvorugare kuvanhu vake+ nevakavimbika vake,Asi ngavarege kudzokerazve pakuzvivimba.+   Chokwadi ruponeso rwake ruri pedyo nevaya vanomutya,+Kuti kukudzwa kugare munyika yedu.+ 10  Asi mutsa worudo nechokwadi, zvakasangana;+Kururama norugare—zvakatsvodana.+ 11  Chokwadi chichamera panyika,+Uye kururama kuchatarira pasi kuri kudenga.+ 12  Jehovha achapawo zvakanaka,+Nyika yedu ichabereka zvibereko zvayo.+ 13  Kururama kuchafamba pamberi pake,+Uye kuchagadzira nzira nokufamba kwake.+

Mashoko Emuzasi