Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 83:1-18

Rumbo. Rwiyo rwaAsafi.+ 83  Haiwa Mwari, regai kunyarara;+Musaramba musingatauri, musaramba makanyarara, haiwa imi Mwari.+   Nokuti tarirai! vavengi venyu vari kuita mheremhere;+Uye vaya vanokuvengai kwazvo vasimudza misoro yavo.+   Vanotaurirana zvakavanzika pamusoro pevanhu venyu nounyengeri;+Uye vanorangana zvakaipa pamusoro pevanhu venyu vakavanzwa.+   Ivo vakati: “Uyai tivaparadze, varege kuva rudzi,+Kuti zita raIsraeri rirege kuyeukwazve.”+   Nokuti vakarangana nomwoyo mumwe;+Vakaita sungano vachirwisana nemi,+   Vaigara mumatende eEdhomu+ nevaIshmaeri, vaMoabhi+ nevaHagri,+   Gebhari naAmoni+ naAmareki,Firistiya+ pamwe chete nevagari vokuTire.+   Uyewo, Asiriya yakabatanawo navo;+Vava simba revanakomana vaRoti.+ Sera.   Vaitirei sezvamakaitira Midhiyani,+ sezvamakaitira Sisera,+Sezvamakaitira Jabhini+ pamupata une rukova weKishoni.+ 10  Vakatsakatiswa paEndori;+Vakava mupfudze wenyika.+ 11  Asi itai kuti vanokudzwa vavo vave saOrebhu uye saZeebhu,+Uye itai kuti machinda avo ose ave saZebha naZarimuna,+ 12  Vaya vakati: “Ngatiitei kuti nzvimbo dzokugara dzaMwari dzive dzedu.”+ 13  Haiwa Mwari wangu, itai kuti vave sechamupupuri chine rukato,+Semashanga ari kupeperetswa nemhepo.+ 14  Somoto unopisa sango+Uye somurazvo unopisa makomo,+ 15  Saizvozvowo vateverei nemhepo yenyu ine mvura+Uye vavhundutsei nedutu renyu.+ 16  Fukidzai zviso zvavo nenyadzi,+Kuti vanhu vatsvake zita renyu, haiwa Jehovha.+ 17  Haiwa, ivo ngavanyadziswe vavhunduke nguva dzose,+Ngavatsveruke vaparare;+ 18  Kuti vanhu vazive+ kuti imi, mune zita rokuti Jehovha,+Imi moga ndimi Wokumusorosoro+ kumusoro kwenyika yose.+

Mashoko Emuzasi