Pisarema 82:1-8

Rwiyo rwaAsafi. 82  Mwari ari kumira muungano+ yaIye Ane Simba;+Anotonga ari pakati pavanamwari achiti:+   “Mucharamba muchitonga musingaruramisiri kusvikira riniko+Uye muchifarira vakaipa?+ Sera.   Ivai vatongi vomunhu akaderera nenherera.+Ruramisirai munhu anotambudzika nomurombo.+   Pukunyutsai akaderera nomurombo;+Vanunurei mumaoko evakaipa.”+   Havana kuziva, uye havanzwisisi;+Vanoramba vachifamba-famba murima;+Nheyo dzose dzenyika dzinozununguswa.+   “Ini ndakati, ‘Muri vanamwari,+Uye imi mose muri vanakomana voWokumusorosoro.+   Chokwadi muchafa sezvinongoita vanhu;+Muchawa sezvinoita mumwe wemachinda!’”+   Simukai, haiwa Mwari, mutonge nyika;+Nokuti imi munofanira kuita kuti marudzi ose ave enyu.+

Mashoko Emuzasi