Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 81:1-16

Kumutungamiriri weGititi.+ Rwiyo rwaAsafi. 81  Haiwa shevedzerai nomufaro kuna Mwari, iye simba redu;+ Shevedzerai mukukunda kuna Mwari waJakobho.+   Shaurai rwiyo+ mutore gandira,+ Rudimbwa runofadza pamwe chete nechiridzwa chine tambo.+   Ridzai hwamanda pakugara kwomwedzi;+ Pajenaguru, nokuda kwezuva romutambo wedu.+   Nokuti ndiwo murau waIsraeri,+ Zvakatongwa naMwari waJakobho.   Akauisa pana Josefa kuti uve chiyeuchidzo,+ Paakanga achifamba panyika yeIjipiti.+ Ndakaramba ndichinzwa mutauro wandakanga ndisingazivi.+   “Ndakabvisa pfudzi rake pamutoro;+ Maoko ake haana kubata tswanda.+   Wakashevedzera uchitambudzika, ini ndikakununura;+ Ndakakupindura ndiri munzvimbo yakavanda yokutinhira.+ Ndakakuongorora uri pamvura yeMeribha.+ Sera.   Inzwai, haiwa imi vanhu vangu, uye ndichakupupurirai,+ Haiwa imi vaIsraeri, kana mukanditeerera.+   Pakati penyu hapazovi namwari wokumwe;+ Hamuzokotamiri mwari wokune imwe nyika.+ 10  Ini Jehovha, ndini Mwari wenyu,+ Akakubudisai munyika yeIjipiti.+ Shamai miromo yenyu kwazvo, uye ini ndichaizadza.+ 11  Asi vanhu vangu havana kuteerera inzwi rangu;+ Israeri haana kumboratidza kuti anondida.+ 12  Naizvozvo ndakavarega vachifamba mukuoma kwemwoyo yavo;+ Vakaramba vachifamba maererano nemazano avo.+ 13  Haiwa, kudai vanhu vangu vainditeerera,+ Haiwa, kudai Israeri aizofamba munzira dzangu!+ 14  Ndaizokunda vavengi vavo zviri nyore,+ Ndaizorova mhandu dzavo noruoko rwangu.+ 15  Vaya vanovenga Jehovha kwazvo, vachauya kwaari vachidedera,+ Nguva yavo ichavapo nokusingagumi. 16  Acharamba achivadyisa gorosi rakanaka kwazvo,+ Ndichakugutsa nouchi+ hunobva mudombo.”

Mashoko Emuzasi