Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 80:1-19

Kumutungamiriri Wemaruva.+ Chiyeuchidzo. Rwiyo rwaAsafi.+ 80  Haiwa imi Mufudzi waIsraeri, teererai,+ Imi muri kutungamirira Josefa sezvinoitwa boka rezvipfuwo.+ Haiwa imi makagara pamakerubhi,+ penyai.+   Mutsai simba renyu pamberi paEfremu naBhenjamini naManase,+ Muuye kuzotiponesa.+   Haiwa Mwari, tidzosei;+ Penyesai chiso chenyu, kuti tiponeswe.+   Haiwa Jehovha Mwari wemauto, mucharamba makatsamwira munyengetero wevanhu venyu kusvikira rini?+   Makaita kuti vadye zvokudya zvemisodzi,+ Munoramba muchiita kuti vanwe misodzi mizhinji kwazvo.+   Munoita kuti vavakidzani vedu vakakavadzane pamusoro pedu,+ Vavengi vedu vanoramba vachitinyomba pamadiro.+   Haiwa Mwari wemauto, tidzosei;+ Penyesai chiso chenyu, kuti tiponeswe.+   Makaita kuti muzambiringa ubve kuIjipiti.+ Makaramba muchidzinga marudzi, kuti muudyare.+   Makaugadzirira nzvimbo,+ kuti udzike midzi, wozadza nyika.+ 10  Makomo akafukidzwa nomumvuri wawo, Uye misidhari yaMwari yakafukidzwa nematavi awo.+ 11  Zvishoma nezvishoma wakatandira matavi awo kusvikira kugungwa,+ Netumapazi twawo kusvikira kuRwizi.+ 12  Makaputsirei rusvingo rwawo rwematombo,+ Uye nei vose vanopfuura nomumugwagwa vakautanha?+ 13  Nguruve hono yomusango inoramba ichiudya,+ Uye mapoka makuru emhuka ari musango anoramba achiudya.+ 14  Haiwa Mwari wemauto, ndapota dzokai;+ Tarirai pasi muri kudenga, muone uye mutarisire muzambiringa uyu,+ 15  Nedzinde rakadyarwa noruoko rwenyu rworudyi,+ Mutarire mwanakomana wamakasimbisa nokuda kwenyu.+ 16  Iwo wakapiswa nomoto, ukaparadzwa.+ Ivo vanoparara nokutuka kwechiso chenyu.+ 17  Ruoko rwenyu ngaruve pamunhu wokuruoko rwenyu rworudyi,+ Pamwanakomana womunhu wamakazvisimbisira,+ 18  Uye hatizokufuratirii.+ Tichengetedzei tiri vapenyu, kuti tidane zita renyu.+ 19  Haiwa Jehovha Mwari wemauto, tidzosei;+ Penyesai chiso chenyu, kuti tiponeswe.+

Mashoko Emuzasi