Pisarema 8:1-9

Kumutungamiriri weGititi.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 8  Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei panyika pose,+Imi mune kukudzwa kunorondedzerwa kumusoro kwematenga!+   Makaita kuti mumuromo mevana nevanoyamwa mubude simba,+Nokuda kwevaya vanokuvengai,+Kuti muregedzese muvengi neanotsiva.+   Pandinoona matenga enyu, iwo mabasa eminwe yenyu,+Mwedzi nenyeredzi zvamakagadzira,+   Munhuwo zvake+ chiiko zvamunomufunga,+Nomwanakomana womunhu wepanyika zvamunomutarisira?+   Makamuitawo akaderera zvishoma pane vakaita savanamwari,+Mukabva mamushongedza+ kukudzwa nokubwinya.+   Munoita kuti atonge mabasa emaoko enyu;+Makaisa zvose pasi petsoka dzake:+   Makwai nembudzi nenzombe, zvose hazvo,+Uyewo mhuka dzomusango,+   Shiri dzokudenga nehove dzomugungwa,+Zvose zvinopfuura nomumakwara emakungwa.+   Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu iguru sei munyika yose!+

Mashoko Emuzasi