Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 79:1-13

Rwiyo rwaAsafi. 79  Haiwa Mwari, marudzi akapinda munhaka yenyu;+ Akasvibisa temberi yenyu tsvene;+ Akaita kuti Jerusarema rive murwi wezvakaparadzwa.+   Akapa shiri dzokudenga zvitunha zvevashumiri venyu kuti zvive zvokudya zvadzo,+ Akapa mhuka dzesango nyama yevatsvene venyu.+   Akadurura ropa ravo semvura Kumativi ose eJerusarema, uye hapana angavaviga.+   Tava chinhu chinozvidzwa nevavakidzani vedu,+ Chinhu chinonyombwa nechinhu chinosekwa nevaya vakatipota.+   Haiwa Jehovha, mucharamba makashatirwa kusvikira rini? Nokusingaperi here?+ Hasha dzenyu dzicharamba dzichibvira somoto kusvikira rini?+   Dururirai hasha dzenyu pamarudzi asina kukuzivai,+ Uye paumambo husina kudana zita renyu.+   Nokuti vakadya Jakobho,+ Uye vakaita kuti nzvimbo yake yaanogara ive dongo.+   Musayeuka kukanganisa kwemadzitateguru edu kuti mutirove.+ Kurumidzai! Ngoni dzenyu ngadzitigamuchire,+ Nokuti tava varombo kwazvo.+   Tibatsirei, haiwa Mwari woruponeso rwedu,+ Nokuda kwokukudzwa kwezita renyu;+ Tinunurei mufukidze zvivi zvedu nokuda kwezita renyu.+ 10  Nei marudzi achifanira kuti: “Mwari wavo ari kupi?”+ Isu tichizviona, marudzi ngaazive+ Nezvokutsiviwa kweropa revashumiri venyu rakateurwa.+ 11  Kugomera kwomusungwa ngakuuye pamberi penyu.+ Chengetedzai vaya vakatemerwa kufa maererano noukuru hworuoko rwenyu.+ 12  Ripai vavakidzani vedu kanomwe pachipfuva chavo+ Kuzvidza kwavo kwavakakuzvidzai nako, haiwa Jehovha.+ 13  Asi isu vanhu venyu nemakwai emafuro enyu,+ Tichakuongai nokusingagumi; Tichazivisa kurumbidzwa kwenyu kwezvizvarwa nezvizvarwa.+

Mashoko Emuzasi