Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 78:1-72

Maskiri. Rwiyo rwaAsafi.+ 78  Haiwa imi vanhu vangu, teererai mutemo wangu;+ Rerekerai nzeve dzenyu kune zvinotaurwa nomuromo wangu.+   Ndichashama muromo wangu ndichitaura chirevo;+ Ndichaita kuti zvirahwe zvekare kare zvibude,+   Zvatakanzwa nezvatinoziva,+ Zvakarondedzerwa kwatiri nemadzibaba edu;+   Zvatisingavanziri vanakomana vavo,+ Tichizvirondedzerawo kuchizvarwa chichauya,+ Kurumbidzwa kwaJehovha nesimba rake+ Nezvinhu zvake zvinoshamisa zvaakaita.+   Akamutsa chiyeuchidzo pakati paJakobho,+ Akaisa mutemo pakati paIsraeri,+ Zvinhu zvaakarayira madzitateguru edu,+ Kuti zvizivikanwe nevanakomana vawo;+   Kuti chizvarwa chaizouya, ivo vanakomana vaizoberekwa, vazvizive,+ Kuti vasimuke vazvirondedzere kuvanakomana vavo,+   Kuti vavimbe naMwari+ Uye varege kukanganwa mabasa aMwari+ asi kuti vachengete mirayiro yake.+   Havafaniri kuita semadzitateguru avo,+ Chizvarwa chakanga chakasindimara uye chaipandukira,+ Chizvarwa chakanga chisina kugadzirira mwoyo wacho+ Uye chakanga chiine mafungiro asina kuvimbika kuna Mwari.+   Vanakomana vaEfremu, kunyange vaiva vanhu vanopfura nouta,+ Vakadzoka shure pazuva rokurwa.+ 10  Havana kuchengeta sungano yaMwari,+ Uye vakaramba kufamba mumutemo wake.+ 11  Vakatangawo kukanganwa zvaakaita+ Nemabasa ake anoshamisa aakavaratidza.+ 12  Akanga aita zvinoshamisa pamberi pemadzitateguru avo+ Munyika yeIjipiti,+ imo munyika yeZoani.+ 13  Akakamura gungwa, kuti avayambutse,+ Akamisa mvura sedziva.+ 14  Akaramba achivatungamirira negore masikati+ Uye usiku hwose nechiedza chomoto.+ 15  Akatsemura matombo murenje,+ Kuti avanwise mvura zhinji semvura yepakadzika.+ 16  Akabudisa hova muibwe+ Uye akaita kuti mvura iyerere sezvinoita nzizi.+ 17  Asi ivo vakaramba vachimutadzira+ Nokupandukira Wokumusorosoro munzvimbo isina mvura;+ 18  Vakaedza Mwari mumwoyo mavo+ Nokukumbirira mweya yavo zvokudya.+ 19  Naizvozvo vakatanga kutaura zvakaipa nezvaMwari.+ Vakati: “Mwari anokwanisa kugadzira tafura yezvokudya murenje here?”+ 20  Tarirai! Akarova dombo+ Kuti mvura iyerere uye hova dzifashamire.+ “Anokwanisawo kupa chingwa here,+ Kana kuti anokwanisawo kugadzirira vanhu vake zvokudya here?”+ 21  Ndokusaka Jehovha akazvinzwa, akashatirwa kwazvo;+ Moto wakabatidzirwa Jakobho,+ Uye akatsamwirawo Israeri kwazvo.+ 22  Nokuti havana kutenda muna Mwari,+ Havana kuvimba nokuponesa kwaanoita.+ 23  Akarayira matenga ane makore kumusoro, Akavhura masuo okudenga.+ 24  Akaramba achivanayisira mana kuti vadye,+ Akavapa zviyo zvokudenga.+ 25  Vanhu vakadya chingwa chevane simba;+ Akavatumira zvokudya kusvikira vaguta.+ 26  Akaita kuti mhepo yokumabvazuva ivhuvhute kumatenga+ Uye akaita kuti mhepo yokumaodzanyemba ivhuvhute nesimba rake.+ 27  Akanayisa zvokudya pamusoro pavo seguruva,+ Nezvisikwa zvinobhururuka sejecha remakungwa.+ 28  Akaramba achizviwisira pakati pomusasa wake,+ Kumativi ose etebhenekeri dzake.+ 29  Vakadya vakaguta kwazvo,+ Uye akavaunzira zvavaida.+ 30  Vakanga vasati varega zvavaida, Zvokudya zvavo pazvakanga zvichiri mumuromo mavo,+ 31  Mwari paakavatsamwira.+ Akauraya vakasimba vavo;+ Uye akawisa majaya aIsraeri. 32  Pasinei neizvi zvose vakatadzazve+ Uye havana kutenda mabasa ake anoshamisa.+ 33  Naizvozvo akagumisa mazuva avo semhepowo zvayo inofemwa,+ Uye makore avo nenyonganyonga. 34  Paaivauraya kazhinji, ivo vaimutsvakawo,+ Uye vaidzoka, votsvaka Mwari.+ 35  Vakatanga kuyeuka kuti Mwari aiva Dombo ravo,+ Uye kuti Mwari Wokumusorosoro aiva Mutsivi nokuda kwavo.+ 36  Vakaedza kumunyengedza nomuromo wavo;+ Vakaedza kumurevera nhema norurimi rwavo.+ 37  Mwoyo yavo yakanga isina kuvimbika kwaari;+ Havana kuva vakatendeka kusungano yake.+ 38  Asi iye aiva nengoni;+ aifukidza kukanganisa+ orega kuparadza.+ Kazhinji aidzora hasha dzake,+ Aisamutsa hasha dzake dzose. 39  Akaramba achiyeuka kuti vakanga vari venyama,+ Kuti simba roupenyu riri kubuda uye haridzoki.+ 40  Vaimupandukira kazhinji sei murenje,+ Vaimurwadzisa sei mugwenga!+ 41  Asi vaiedza Mwari vamuedzazve,+ Uye vakarwadzisa Mutsvene waIsraeri.+ 42  Havana kuyeuka ruoko rwake,+ Zuva raakavadzikinura pamhandu,+ 43  Maitiro aakaita zviratidzo zvake muIjipiti+ Nezvishamiso zvake munyika yeZoani;+ 44  Machinjiro aakaita migero yavo yaNire kuti ive ropa,+ Zvokuti vaisagona kunwa mvura inobva muhova dzavo.+ 45  Akavatumira mbuo, kuti dzivadye;+ Nematatya, kuti iwo avaparadze.+ 46  Akapa mapete zvibereko zvavo, Akapa mhashu+ zvavakashandira zvakaoma. 47  Akauraya mizambiringa yavo nechimvuramabwe+ Nemitsamvi yavo nechimvuramabwe chikuru.+ 48  Akaurayisa mhuka dzavo dzokutakurisa zvinhu nechimvuramabwe+ Uye akaurayisa zvipfuwo zvavo nefivha huru. 49  Akavatumira hasha dzake huru,+ Kushatirwa kukuru nokutsamwa nokutambudzika,+ Mapoka engirozi achiunza dambudziko.+ 50  Akagadzirira kutsamwa kwake gwara.+ Haana kudzivirira mweya yavo kuti irege kufa; Akagamuchidzawo upenyu hwavo kudenda.+ 51  Akazouraya matangwe ose muIjipiti,+ Kutanga kwesimba ravo rokubereka mumatende aHamu.+ 52  Pashure paizvozvo akaita kuti vanhu vake vabve semakwai,+ Akavatungamirira murenje seboka rezvipfuwo.+ 53  Akaramba achivatungamirira vakachengeteka, uye havana kutya;+ Uye gungwa rakafukidza vavengi vavo.+ 54  Akavasvitsa kunharaunda yake tsvene,+ Iyi nzvimbo ine makomo yakawanikwa noruoko rwake rworudyi.+ 55  Akadzinga marudzi nokuda kwavo zvishoma nezvishoma,+ Akavagovera nhaka+ achishandisa tambo yokuyeresa, Zvokuti akaita kuti madzinza aIsraeri agare mumisha yawo.+ 56  Zvino vakatanga kuedza uye kupandukira Mwari Wokumusorosoro,+ Havana kuchengeta zviyeuchidzo zvake.+ 57  Vakarambawo vachidzoka shure, vachinyengera semadzibaba avo;+ Vakatendeuka, vakaita souta hwakadhamba.+ 58  Vakaramba vachimugumbura nenzvimbo dzavo dzakakwirira,+ Uye vakaramba vachiita kuti anzwe godo nemifananidzo yavo yakavezwa.+ 59  Mwari akazvinzwa,+ akashatirwa kwazvo,+ Naizvozvo akasema Israeri kwazvo.+ 60  Akazosiya tebhenekeri yokuShiro,+ Tende raaigara ari pakati pevanhu vepanyika.+ 61  Akaita kuti simba rake ritapwe+ Uye runako rwake akaruisa muruoko rwemhandu.+ 62  Akaramba achigamuchidza vanhu vake kubakatwa,+ Akashatirirwa nhaka yake kwazvo.+ 63  Majaya ake akapiswa nomoto, Mhandara dzake hadzina kurumbidzwa.+ 64  Vapristi vake vakaurayiwa nebakatwa,+ Chirikadzi dzavo hadzina kusvimha misodzi.+ 65  Jehovha akabva amuka somunhu akanga akarara,+ Somunhu ane simba ari kupengenuka pawaini.+ 66  Akauraya mhandu dzake achibva neshure;+ Akaita kuti vazvidzwe nokusingagumi.+ 67  Akaramba tende raJosefa;+ Uye haana kusarudza dzinza raEfremu.+ 68  Asi akasarudza dzinza raJudha,+ Iro Gomo reZiyoni, raaida.+ 69  Akatanga kuvaka nzvimbo yake tsvene sezvinoitwa nzvimbo dzakakwirira,+ Senyika yaakasimbisa nokusingagumi.+ 70  Naizvozvo akasarudza Dhavhidhi mushumiri wake,+ Akamutora kumatanga emakwai.+ 71  Achibva kwaaifudza nhunzvi dzinoyamwisa+ Iye akamuunza kuti ave mufudzi waJakobho, ivo vanhu vake+ NowaIsraeri, iyo nhaka yake.+ 72  Akavafudza maererano nokururama kwomwoyo wake,+ Uye akavatungamirira nounyanzvi hwemaoko ake.+

Mashoko Emuzasi