Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 78:1-72

Maskiri. Rwiyo rwaAsafi.+ 78  Haiwa imi vanhu vangu, teererai mutemo wangu;+Rerekerai nzeve dzenyu kune zvinotaurwa nomuromo wangu.+   Ndichashama muromo wangu ndichitaura chirevo;+Ndichaita kuti zvirahwe zvekare kare zvibude,+   Zvatakanzwa nezvatinoziva,+Zvakarondedzerwa kwatiri nemadzibaba edu;+   Zvatisingavanziri vanakomana vavo,+Tichizvirondedzerawo kuchizvarwa chichauya,+Kurumbidzwa kwaJehovha nesimba rake+Nezvinhu zvake zvinoshamisa zvaakaita.+   Akamutsa chiyeuchidzo pakati paJakobho,+Akaisa mutemo pakati paIsraeri,+Zvinhu zvaakarayira madzitateguru edu,+Kuti zvizivikanwe nevanakomana vawo;+   Kuti chizvarwa chaizouya, ivo vanakomana vaizoberekwa, vazvizive,+Kuti vasimuke vazvirondedzere kuvanakomana vavo,+   Kuti vavimbe naMwari+Uye varege kukanganwa mabasa aMwari+ asi kuti vachengete mirayiro yake.+   Havafaniri kuita semadzitateguru avo,+Chizvarwa chakanga chakasindimara uye chaipandukira,+Chizvarwa chakanga chisina kugadzirira mwoyo wacho+Uye chakanga chiine mafungiro asina kuvimbika kuna Mwari.+   Vanakomana vaEfremu, kunyange vaiva vanhu vanopfura nouta,+Vakadzoka shure pazuva rokurwa.+ 10  Havana kuchengeta sungano yaMwari,+Uye vakaramba kufamba mumutemo wake.+ 11  Vakatangawo kukanganwa zvaakaita+Nemabasa ake anoshamisa aakavaratidza.+ 12  Akanga aita zvinoshamisa pamberi pemadzitateguru avo+Munyika yeIjipiti,+ imo munyika yeZoani.+ 13  Akakamura gungwa, kuti avayambutse,+Akamisa mvura sedziva.+ 14  Akaramba achivatungamirira negore masikati+Uye usiku hwose nechiedza chomoto.+ 15  Akatsemura matombo murenje,+Kuti avanwise mvura zhinji semvura yepakadzika.+ 16  Akabudisa hova muibwe+Uye akaita kuti mvura iyerere sezvinoita nzizi.+ 17  Asi ivo vakaramba vachimutadzira+Nokupandukira Wokumusorosoro munzvimbo isina mvura;+ 18  Vakaedza Mwari mumwoyo mavo+Nokukumbirira mweya yavo zvokudya.+ 19  Naizvozvo vakatanga kutaura zvakaipa nezvaMwari.+Vakati: “Mwari anokwanisa kugadzira tafura yezvokudya murenje here?”+ 20  Tarirai! Akarova dombo+Kuti mvura iyerere uye hova dzifashamire.+“Anokwanisawo kupa chingwa here,+Kana kuti anokwanisawo kugadzirira vanhu vake zvokudya here?”+ 21  Ndokusaka Jehovha akazvinzwa, akashatirwa kwazvo;+Moto wakabatidzirwa Jakobho,+Uye akatsamwirawo Israeri kwazvo.+ 22  Nokuti havana kutenda muna Mwari,+Havana kuvimba nokuponesa kwaanoita.+ 23  Akarayira matenga ane makore kumusoro,Akavhura masuo okudenga.+ 24  Akaramba achivanayisira mana kuti vadye,+Akavapa zviyo zvokudenga.+ 25  Vanhu vakadya chingwa chevane simba;+Akavatumira zvokudya kusvikira vaguta.+ 26  Akaita kuti mhepo yokumabvazuva ivhuvhute kumatenga+Uye akaita kuti mhepo yokumaodzanyemba ivhuvhute nesimba rake.+ 27  Akanayisa zvokudya pamusoro pavo seguruva,+Nezvisikwa zvinobhururuka sejecha remakungwa.+ 28  Akaramba achizviwisira pakati pomusasa wake,+Kumativi ose etebhenekeri dzake.+ 29  Vakadya vakaguta kwazvo,+Uye akavaunzira zvavaida.+ 30  Vakanga vasati varega zvavaida,Zvokudya zvavo pazvakanga zvichiri mumuromo mavo,+ 31  Mwari paakavatsamwira.+Akauraya vakasimba vavo;+Uye akawisa majaya aIsraeri. 32  Pasinei neizvi zvose vakatadzazve+Uye havana kutenda mabasa ake anoshamisa.+ 33  Naizvozvo akagumisa mazuva avo semhepowo zvayo inofemwa,+Uye makore avo nenyonganyonga. 34  Paaivauraya kazhinji, ivo vaimutsvakawo,+Uye vaidzoka, votsvaka Mwari.+ 35  Vakatanga kuyeuka kuti Mwari aiva Dombo ravo,+Uye kuti Mwari Wokumusorosoro aiva Mutsivi nokuda kwavo.+ 36  Vakaedza kumunyengedza nomuromo wavo;+Vakaedza kumurevera nhema norurimi rwavo.+ 37  Mwoyo yavo yakanga isina kuvimbika kwaari;+Havana kuva vakatendeka kusungano yake.+ 38  Asi iye aiva nengoni;+ aifukidza kukanganisa+ orega kuparadza.+Kazhinji aidzora hasha dzake,+Aisamutsa hasha dzake dzose. 39  Akaramba achiyeuka kuti vakanga vari venyama,+Kuti simba roupenyu riri kubuda uye haridzoki.+ 40  Vaimupandukira kazhinji sei murenje,+Vaimurwadzisa sei mugwenga!+ 41  Asi vaiedza Mwari vamuedzazve,+Uye vakarwadzisa Mutsvene waIsraeri.+ 42  Havana kuyeuka ruoko rwake,+Zuva raakavadzikinura pamhandu,+ 43  Maitiro aakaita zviratidzo zvake muIjipiti+Nezvishamiso zvake munyika yeZoani;+ 44  Machinjiro aakaita migero yavo yaNire kuti ive ropa,+Zvokuti vaisagona kunwa mvura inobva muhova dzavo.+ 45  Akavatumira mbuo, kuti dzivadye;+Nematatya, kuti iwo avaparadze.+ 46  Akapa mapete zvibereko zvavo,Akapa mhashu+ zvavakashandira zvakaoma. 47  Akauraya mizambiringa yavo nechimvuramabwe+Nemitsamvi yavo nechimvuramabwe chikuru.+ 48  Akaurayisa mhuka dzavo dzokutakurisa zvinhu nechimvuramabwe+Uye akaurayisa zvipfuwo zvavo nefivha huru. 49  Akavatumira hasha dzake huru,+Kushatirwa kukuru nokutsamwa nokutambudzika,+Mapoka engirozi achiunza dambudziko.+ 50  Akagadzirira kutsamwa kwake gwara.+Haana kudzivirira mweya yavo kuti irege kufa;Akagamuchidzawo upenyu hwavo kudenda.+ 51  Akazouraya matangwe ose muIjipiti,+Kutanga kwesimba ravo rokubereka mumatende aHamu.+ 52  Pashure paizvozvo akaita kuti vanhu vake vabve semakwai,+Akavatungamirira murenje seboka rezvipfuwo.+ 53  Akaramba achivatungamirira vakachengeteka, uye havana kutya;+Uye gungwa rakafukidza vavengi vavo.+ 54  Akavasvitsa kunharaunda yake tsvene,+Iyi nzvimbo ine makomo yakawanikwa noruoko rwake rworudyi.+ 55  Akadzinga marudzi nokuda kwavo zvishoma nezvishoma,+Akavagovera nhaka+ achishandisa tambo yokuyeresa,Zvokuti akaita kuti madzinza aIsraeri agare mumisha yawo.+ 56  Zvino vakatanga kuedza uye kupandukira Mwari Wokumusorosoro,+Havana kuchengeta zviyeuchidzo zvake.+ 57  Vakarambawo vachidzoka shure, vachinyengera semadzibaba avo;+Vakatendeuka, vakaita souta hwakadhamba.+ 58  Vakaramba vachimugumbura nenzvimbo dzavo dzakakwirira,+Uye vakaramba vachiita kuti anzwe godo nemifananidzo yavo yakavezwa.+ 59  Mwari akazvinzwa,+ akashatirwa kwazvo,+Naizvozvo akasema Israeri kwazvo.+ 60  Akazosiya tebhenekeri yokuShiro,+Tende raaigara ari pakati pevanhu vepanyika.+ 61  Akaita kuti simba rake ritapwe+Uye runako rwake akaruisa muruoko rwemhandu.+ 62  Akaramba achigamuchidza vanhu vake kubakatwa,+Akashatirirwa nhaka yake kwazvo.+ 63  Majaya ake akapiswa nomoto,Mhandara dzake hadzina kurumbidzwa.+ 64  Vapristi vake vakaurayiwa nebakatwa,+Chirikadzi dzavo hadzina kusvimha misodzi.+ 65  Jehovha akabva amuka somunhu akanga akarara,+Somunhu ane simba ari kupengenuka pawaini.+ 66  Akauraya mhandu dzake achibva neshure;+Akaita kuti vazvidzwe nokusingagumi.+ 67  Akaramba tende raJosefa;+Uye haana kusarudza dzinza raEfremu.+ 68  Asi akasarudza dzinza raJudha,+Iro Gomo reZiyoni, raaida.+ 69  Akatanga kuvaka nzvimbo yake tsvene sezvinoitwa nzvimbo dzakakwirira,+Senyika yaakasimbisa nokusingagumi.+ 70  Naizvozvo akasarudza Dhavhidhi mushumiri wake,+Akamutora kumatanga emakwai.+ 71  Achibva kwaaifudza nhunzvi dzinoyamwisa+Iye akamuunza kuti ave mufudzi waJakobho, ivo vanhu vake+NowaIsraeri, iyo nhaka yake.+ 72  Akavafudza maererano nokururama kwomwoyo wake,+Uye akavatungamirira nounyanzvi hwemaoko ake.+

Mashoko Emuzasi