Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 77:1-20

Kumutungamiriri weJedhutuni. Rwiyo rwaAsafi.+ 77  Ndichashevedzera kuna Mwari nenzwi rangu,+Kuna iye Mwari nenzwi rangu, uye iye achanditeerera.+   Ndakatsvaka Jehovha pazuva rokutambudzika kwangu.+Ruoko rwangu rwanga rwakatambanudzwa usiku asi haruna kurukutika;Mweya wangu waramba kunyaradzwa.+   Ndichayeuka Mwari ndova munhu asina kugadzikana;+Ndichafungisisa, simba rangu ropera.+ Sera.   Makabata zvikope zvangu;+Ini ndakanetseka, uye handigoni kutaura.+   Ndakafunga nezvemazuva ekare,+Nezvemakore enguva yakapfuura isingagumi.   Ndichayeuka nziyo dzandairidza nezviridzwa zvine tambo usiku;+Ndichafungisisa nomwoyo wangu,+Simba riri mukati mangu richanyatsotsvaka.   Jehovha acharamba achirasa nokusingagumi here,+Uye haazofadzwizve here?+   Mutsa wake worudo wakaguma nokusingaperi here?+Zvaakataura zvakakundikana+ kwezvizvarwa nezvizvarwa here?   Mwari akakanganwa kuva nenyasha,+Kana kuti akavhara ngoni dzake akatsamwa here?+ Sera. 10  Ndicharamba ndichiti: “Izvi ndizvo zvinondibaya,+Iko kuchinja kworuoko rworudyi rwoWokumusorosoro” here?+ 11  Ndichayeuka mabasa aJah;+Nokuti ndichayeuka zvinoshamisa zvamakaita kare kare.+ 12  Ndichafungisisa nezvebasa renyu rose,+Ndichava nehanya nezvamakaita.+ 13  Haiwa Mwari, nzira yenyu iri munzvimbo tsvene.+Ndiani Mwari mukuru akafanana naMwari?+ 14  Ndimi Mwari wechokwadi, anoita zvinoshamisa.+Makazivisa marudzi simba renyu.+ 15  Makadzikinura vanhu venyu noruoko rwenyu,+Ivo vanakomana vaJakobho nevaJosefa. Sera. 16  Mvura yakakuonai, haiwa Mwari,Mvura yakakuonai; ikatanga kurwadziwa kwazvo.+Uyewo, mvura yakadzika yakatanga kudedera.+ 17  Makore akadurura mvura achitinhira;+Matenga ane makore akatinhira.Miseve yenyu yakaendawo kuno nokoko.+ 18  Ruzha rwokutinhira kwenyu rwakaita semavhiri engoro;+Mheni dzakavhenekera nyika inobereka;+Nyika yakadedera, ikatanga kuzununguka.+ 19  Nzira yenyu yaipinda nomugungwa,+Gwara renyu raipinda nomumvura zhinji;Pamakatsika hapana kuzivikanwa. 20  Makatungamirira vanhu venyu semakwai,+Muchishandisa ruoko rwaMosesi naAroni.+

Mashoko Emuzasi