Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 77:1-20

Kumutungamiriri weJedhutuni. Rwiyo rwaAsafi.+ 77  Ndichashevedzera kuna Mwari nenzwi rangu,+ Kuna iye Mwari nenzwi rangu, uye iye achanditeerera.+   Ndakatsvaka Jehovha pazuva rokutambudzika kwangu.+ Ruoko rwangu rwanga rwakatambanudzwa usiku asi haruna kurukutika; Mweya wangu waramba kunyaradzwa.+   Ndichayeuka Mwari ndova munhu asina kugadzikana;+ Ndichafungisisa, simba rangu ropera.+ Sera.   Makabata zvikope zvangu;+ Ini ndakanetseka, uye handigoni kutaura.+   Ndakafunga nezvemazuva ekare,+ Nezvemakore enguva yakapfuura isingagumi.   Ndichayeuka nziyo dzandairidza nezviridzwa zvine tambo usiku;+ Ndichafungisisa nomwoyo wangu,+ Simba riri mukati mangu richanyatsotsvaka.   Jehovha acharamba achirasa nokusingagumi here,+ Uye haazofadzwizve here?+   Mutsa wake worudo wakaguma nokusingaperi here?+ Zvaakataura zvakakundikana+ kwezvizvarwa nezvizvarwa here?   Mwari akakanganwa kuva nenyasha,+ Kana kuti akavhara ngoni dzake akatsamwa here?+ Sera. 10  Ndicharamba ndichiti: “Izvi ndizvo zvinondibaya,+ Iko kuchinja kworuoko rworudyi rwoWokumusorosoro” here?+ 11  Ndichayeuka mabasa aJah;+ Nokuti ndichayeuka zvinoshamisa zvamakaita kare kare.+ 12  Ndichafungisisa nezvebasa renyu rose,+ Ndichava nehanya nezvamakaita.+ 13  Haiwa Mwari, nzira yenyu iri munzvimbo tsvene.+ Ndiani Mwari mukuru akafanana naMwari?+ 14  Ndimi Mwari wechokwadi, anoita zvinoshamisa.+ Makazivisa marudzi simba renyu.+ 15  Makadzikinura vanhu venyu noruoko rwenyu,+ Ivo vanakomana vaJakobho nevaJosefa. Sera. 16  Mvura yakakuonai, haiwa Mwari, Mvura yakakuonai; ikatanga kurwadziwa kwazvo.+ Uyewo, mvura yakadzika yakatanga kudedera.+ 17  Makore akadurura mvura achitinhira;+ Matenga ane makore akatinhira. Miseve yenyu yakaendawo kuno nokoko.+ 18  Ruzha rwokutinhira kwenyu rwakaita semavhiri engoro;+ Mheni dzakavhenekera nyika inobereka;+ Nyika yakadedera, ikatanga kuzununguka.+ 19  Nzira yenyu yaipinda nomugungwa,+ Gwara renyu raipinda nomumvura zhinji; Pamakatsika hapana kuzivikanwa. 20  Makatungamirira vanhu venyu semakwai,+ Muchishandisa ruoko rwaMosesi naAroni.+

Mashoko Emuzasi