Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 74:1-23

Maskiri. Rwiyo rwaAsafi.+ 74  Haiwa Mwari, makatirasirei nokusingaperi?+Hasha dzenyu dzinorambirei dzichipfungairira makwai emafuro enyu?+   Yeukai ungano yenyu yamakawana kare kare,+Dzinza ramakadzikinura kuti rive nhaka yenyu,+Iri Gomo reZiyoni ramakagara mariri.+   Simudzirai tsoka dzenyu kune zvakaparadzwa zvichange zviripo kwenguva refu.+Muvengi akabata zvinhu zvose zviri munzvimbo tsvene nenzira yakaipa.+   Vaya vanokuvengai vakadzvova vari pakati penzvimbo yenyu yokuunganira.+Vakaisa mireza yavo kuti zvive zviratidzo.+   Mumwe munhu ane mukurumbira wakaipa pakuti akafanana nouya anosimudzira denhere remiti matemo.   Zvino zvakanyorwa zvayo, zvose zvazvo, vanozvibvisa nebheura uye nematanda ane miromo yesimbi.+   Vakakanda nzvimbo yenyu tsvene mumoto.+Vakasvibisa tebhenekeri yezita renyu nokuikanda pasi chaipo.+   Ivo nevana vavo, vakataura pamwe chete mumwoyo mavo vachiti:“Nzvimbo dzose dzokuunganira dzaMwari dzinofanira kupiswa munyika yacho.”+   Hatina kuona zviratidzo zvedu; hapasisina muprofita,+Uye hapana watiinaye anoziva kuti kusvikira rini. 10  Haiwa Mwari, mhandu icharamba ichizvidza kusvikira rini?+Muvengi acharamba asingaremekedzi zita renyu nokusingaperi here?+ 11  Munorambirei makadzosa ruoko rwenyu, irwo ruoko rwenyu rworudyi,+Rwamakabvisa pachipfuva chenyu kuti tipedzwe? 12  Asi Mwari ndiye Mambo wangu kubvira kare kare,+Ndiye anoita kuponesa kukuru pakati penyika.+ 13  Imi makanyandura gungwa nesimba renyu;+Makaputsa misoro yemazimhuka omugungwa ari mumvura.+ 14  Imi makapwanya misoro yeRevhiatani.+Makaipa vanhu kuti ive zvokudya, ivo vaya vaigara munzvimbo dzisina mvura.+ 15  Ndimi makatsemura chitubu norukova;+Imi makaomesa nzizi dzinogara dzichiyerera.+ 16  Masikati ndeenyu; nousikuwo ndohwenyu.+Imi ndimi makagadzira chinovheneka, iro zuva.+ 17  Ndimi makaisa miganhu yose yenyika;+Zhizha nechando—ndimi makazviita.+ 18  Yeukai izvi: Muvengi akuzvidzai, haiwa Jehovha,+Rudzi rwemapenzi haruna kuremekedza zita renyu.+ 19  Musapa mhuka yomusango mweya wegukutiwa renyu.+Musakanganwa upenyu hwevanotambudzika venyu nokusingaperi.+ 20  Tarirai sungano,+Nokuti nzvimbo dzine rima dzenyika dzazara nenzvimbo dzokugara dzine chisimba.+ 21  Haiwa, iye akadzvinyirirwa ngaarege kudzoka anyadziswa.+Munhu anotambudzika nomurombo ngavarumbidze zita renyu.+ 22  Simukai, haiwa Mwari, mureverere mhosva yenyu.+Yeukai kuzvidzwa kwamunoitwa nebenzi zuva rose.+ 23  Musakanganwa inzwi revaya vanokuvengai.+Ruzha rwevaya vari kukumukirai ruri kukwira nguva dzose.+

Mashoko Emuzasi