Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 73:1-28

Rwiyo rwaAsafi.+ 73  Chokwadi Mwari akanaka kuna Israeri, kune vaya vane mwoyo yakachena.+   Asi ini, tsoka dzangu dzakanga dzava kuda kutsauka,+ Nhanho dzangu dzakapotsa dzatsvedzemuka.+   Nokuti ndakaitira shanje vanozvirumbidza,+ Pandaiona rugare rwevanhu vakaipa.+   Nokuti havana marwadzo orufu;+ Matumbu avo akakora.+   Havatombonetseki zvinoita munhuwo zvake,+ Havatambudzwi sevamwe vanhu.+   Naizvozvo kwavari kuzvikudza kwakaita sechishongo chomuhuro;+ Chisimba chinovafukidza senguo.+   Maziso avo akabuda nokukora;+ Vakapfuura zvinofungwa nomwoyo.+   Vanozvidza uye vanotaura pamusoro pezvakaipa;+ Vanotaura nezvokubiridzira vachizvikwidziridza.+   Vakaisa miromo yavo mumatenga chaimo,+ Rurimi rwavo runofamba-famba munyika.+ 10  Naizvozvo anodzosa vanhu vake kuno, Uye vanobudisirwa mvura zhinji. 11  Uye ivo vakati: “Mwari akazviziva sei?+ Wokumusorosoro ane zivo here?”+ 12  Tarirai! Ava ndivo vakaipa, vanogara zvakanaka nokusingagumi.+ Ivo vakawedzera zvavanorarama nazvo.+ 13  Chokwadi ndakachenesa mwoyo wangu pasina+ Uye ndakageza maoko angu mukusava nemhosva pasina.+ 14  Ndakatambudzwa zuva rose,+ Ndinoruramiswa mangwanani oga oga.+ 15  Kudai ndakanga ndati: “Ndichataura nyaya yakadaro,” Tarirai! kuchizvarwa chevanakomana venyu Ndingadai ndakanyengera.+ 16  Ndakaramba ndichifunga kuti ndizive izvi;+ Chakanga chiri chinhu chainetsa mumaziso angu, 17  Kusvikira ndapinda munzvimbo tsvene yaMwari.+ Ndaida kunzwisisa nguva yavo yemberi.+ 18  Chokwadi munovaisa panzvimbo inotsvedza.+ Makaita kuti vaparare.+ 19  Haiwa, vava chinhu chinokatyamadza sei munguva pfupi pfupi!+ Vasvika sei pakuguma kwavo uye vapedzwa sei nezvinongoerekana zvavhundutsa! 20  Sezvinoita kurota paunenge wamuka, haiwa Jehovha,+ Saizvozvowo pamunomuka muchazvidza mufananidzo wavo.+ 21  Nokuti mwoyo wangu wakava neshungu,+ Ndakarwadziwa kwazvo muitsvo dzangu,+ 22  Ndakanga ndisingafungi uye ndaisagona kuziva;+ Ndakaita semhukawo zvadzo kwamuri.+ 23  Asi ndinemi nguva dzose;+ Makabata ruoko rwangu rworudyi.+ 24  Muchanditungamirira nezano renyu,+ Uye pashure paizvozvo muchandiendesa kukubwinya.+ 25  Ndiani wandinaye mumatenga?+ Handina chimwe chandinofarira panyika kunze kwenyu.+ 26  Muviri wangu nomwoyo wangu zvakundikana.+ Mwari ndiye dombo romwoyo wangu nomugove wangu nokusingagumi.+ 27  Nokuti tarirai! vaya vanoramba vari kure nemi vachaparara.+ Muchaita kuti vanhu vose vanokusiyai nokuita unzenza vanyarare.+ 28  Asi ini, kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.+ Ndakaita Changamire Ishe Jehovha nzvimbo yangu yokupotera,+ Kuti ndizivise mabasa enyu ose.+

Mashoko Emuzasi