Pisarema 73:1-28

Rwiyo rwaAsafi.+ 73  Chokwadi Mwari akanaka kuna Israeri, kune vaya vane mwoyo yakachena.+   Asi ini, tsoka dzangu dzakanga dzava kuda kutsauka,+Nhanho dzangu dzakapotsa dzatsvedzemuka.+   Nokuti ndakaitira shanje vanozvirumbidza,+Pandaiona rugare rwevanhu vakaipa.+   Nokuti havana marwadzo orufu;+Matumbu avo akakora.+   Havatombonetseki zvinoita munhuwo zvake,+Havatambudzwi sevamwe vanhu.+   Naizvozvo kwavari kuzvikudza kwakaita sechishongo chomuhuro;+Chisimba chinovafukidza senguo.+   Maziso avo akabuda nokukora;+Vakapfuura zvinofungwa nomwoyo.+   Vanozvidza uye vanotaura pamusoro pezvakaipa;+Vanotaura nezvokubiridzira vachizvikwidziridza.+   Vakaisa miromo yavo mumatenga chaimo,+Rurimi rwavo runofamba-famba munyika.+ 10  Naizvozvo anodzosa vanhu vake kuno,Uye vanobudisirwa mvura zhinji. 11  Uye ivo vakati: “Mwari akazviziva sei?+Wokumusorosoro ane zivo here?”+ 12  Tarirai! Ava ndivo vakaipa, vanogara zvakanaka nokusingagumi.+Ivo vakawedzera zvavanorarama nazvo.+ 13  Chokwadi ndakachenesa mwoyo wangu pasina+Uye ndakageza maoko angu mukusava nemhosva pasina.+ 14  Ndakatambudzwa zuva rose,+Ndinoruramiswa mangwanani oga oga.+ 15  Kudai ndakanga ndati: “Ndichataura nyaya yakadaro,”Tarirai! kuchizvarwa chevanakomana venyuNdingadai ndakanyengera.+ 16  Ndakaramba ndichifunga kuti ndizive izvi;+Chakanga chiri chinhu chainetsa mumaziso angu, 17  Kusvikira ndapinda munzvimbo tsvene yaMwari.+Ndaida kunzwisisa nguva yavo yemberi.+ 18  Chokwadi munovaisa panzvimbo inotsvedza.+Makaita kuti vaparare.+ 19  Haiwa, vava chinhu chinokatyamadza sei munguva pfupi pfupi!+Vasvika sei pakuguma kwavo uye vapedzwa sei nezvinongoerekana zvavhundutsa! 20  Sezvinoita kurota paunenge wamuka, haiwa Jehovha,+Saizvozvowo pamunomuka muchazvidza mufananidzo wavo.+ 21  Nokuti mwoyo wangu wakava neshungu,+Ndakarwadziwa kwazvo muitsvo dzangu,+ 22  Ndakanga ndisingafungi uye ndaisagona kuziva;+Ndakaita semhukawo zvadzo kwamuri.+ 23  Asi ndinemi nguva dzose;+Makabata ruoko rwangu rworudyi.+ 24  Muchanditungamirira nezano renyu,+Uye pashure paizvozvo muchandiendesa kukubwinya.+ 25  Ndiani wandinaye mumatenga?+Handina chimwe chandinofarira panyika kunze kwenyu.+ 26  Muviri wangu nomwoyo wangu zvakundikana.+Mwari ndiye dombo romwoyo wangu nomugove wangu nokusingagumi.+ 27  Nokuti tarirai! vaya vanoramba vari kure nemi vachaparara.+Muchaita kuti vanhu vose vanokusiyai nokuita unzenza vanyarare.+ 28  Asi ini, kuswedera pedyo naMwari kwakandinakira.+Ndakaita Changamire Ishe Jehovha nzvimbo yangu yokupotera,+Kuti ndizivise mabasa enyu ose.+

Mashoko Emuzasi