Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 72:1-20

Pamusoro paSoromoni. 72  Haiwa Mwari, ipai mambo zvamakatonga,+Uye ipai mwanakomana wamambo kururama kwenyu.+   Ngaarwire mhosva yevanhu venyu nokururama+Neyevanotambudzika venyu nezvamakatonga.+   Makomo nezvikomo ngazviendesere vanhu rugare,+Runowanikwa nokururama.   Ngaatongere vanhu vanotambudzika,+Ngaaponese vanakomana vomurombo,Ngaapwanye anobiridzira.   Vachakutyai chero bedzi kuine zuva,+Uye kuine mwedzi kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Achaburuka semvura inonaya pauswa hwakachekwa,+Semvura zhinji inonyorovesa nyika.+   Mumazuva ake, munhu akarurama achamera,+Uye rugare rukuru ruchavapo kusvikira mwedzi usisipo.+   Achatonga vanhu kubvira kugungwa kusvikira kugungwa+Uye kubvira kuRwizi+ kusvikira kumigumo yenyika.+   Vagari vomunzvimbo dzisina mvura vachamukotamira,+Vavengi vake vachananzva guruva.+ 10  Madzimambo eTashishi neezvitsuwa+Acharipa muripo.+Madzimambo eShebha neeSebha—Achauya nechipo.+ 11  Madzimambo ose achamugwadamira;+Marudzi ose achamushumira.+ 12  Nokuti iye achanunura murombo anochemera kubatsirwa,+Pamwe chete nomunhu anotambudzika nomunhu wose asina mubatsiri.+ 13  Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo,+Uye achaponesa mweya yevarombo.+ 14  Achadzikinura mweya yavo pakudzvinyirirwa nepakuitirwa zvechisimba,Ropa ravo richava rinokosha mumaziso ake.+ 15  Iye ngaararame,+ uye ngaapiwe imwe ndarama yokuShebha.+Ngaanyengetererwe nguva dzose;Ngaarumbidzwe zuva rose.+ 16  Panyika pachava nezviyo zvizhinji kwazvo;+Zvichafashukira pamusoro pemakomo.+Michero yake ichaita sezvakaita iri muRebhanoni,+Vaya vanobva muguta vachatumbuka sezvinoita zvinomera panyika.+ 17  Zita rake ngarivepo nokusingagumi;+Zita rake ngariwedzere zuva parinenge riripo,Ivo ngavazvikomborere nomaari;+Marudzi ose ngaamuti anofara.+ 18  Jehovha Mwari, Mwari waIsraeri, ngaarumbidzwe,+Iye oga ari kuita mabasa anoshamisa.+ 19  Zita rake rinokudzwa ngarirumbidzwe nokusingagumi,+Kubwinya kwake ngakuzadze nyika yose.+Ameni uye Ameni. 20  Minyengetero yaDhavhidhi, mwanakomana waJese,+ yaguma.

Mashoko Emuzasi