Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 72:1-20

Pamusoro paSoromoni. 72  Haiwa Mwari, ipai mambo zvamakatonga,+ Uye ipai mwanakomana wamambo kururama kwenyu.+   Ngaarwire mhosva yevanhu venyu nokururama+ Neyevanotambudzika venyu nezvamakatonga.+   Makomo nezvikomo ngazviendesere vanhu rugare,+ Runowanikwa nokururama.   Ngaatongere vanhu vanotambudzika,+ Ngaaponese vanakomana vomurombo, Ngaapwanye anobiridzira.   Vachakutyai chero bedzi kuine zuva,+ Uye kuine mwedzi kwezvizvarwa nezvizvarwa.+   Achaburuka semvura inonaya pauswa hwakachekwa,+ Semvura zhinji inonyorovesa nyika.+   Mumazuva ake, munhu akarurama achamera,+ Uye rugare rukuru ruchavapo kusvikira mwedzi usisipo.+   Achatonga vanhu kubvira kugungwa kusvikira kugungwa+ Uye kubvira kuRwizi+ kusvikira kumigumo yenyika.+   Vagari vomunzvimbo dzisina mvura vachamukotamira,+ Vavengi vake vachananzva guruva.+ 10  Madzimambo eTashishi neezvitsuwa+ Acharipa muripo.+ Madzimambo eShebha neeSebha— Achauya nechipo.+ 11  Madzimambo ose achamugwadamira;+ Marudzi ose achamushumira.+ 12  Nokuti iye achanunura murombo anochemera kubatsirwa,+ Pamwe chete nomunhu anotambudzika nomunhu wose asina mubatsiri.+ 13  Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo,+ Uye achaponesa mweya yevarombo.+ 14  Achadzikinura mweya yavo pakudzvinyirirwa nepakuitirwa zvechisimba, Ropa ravo richava rinokosha mumaziso ake.+ 15  Iye ngaararame,+ uye ngaapiwe imwe ndarama yokuShebha.+ Ngaanyengetererwe nguva dzose; Ngaarumbidzwe zuva rose.+ 16  Panyika pachava nezviyo zvizhinji kwazvo;+ Zvichafashukira pamusoro pemakomo.+ Michero yake ichaita sezvakaita iri muRebhanoni,+ Vaya vanobva muguta vachatumbuka sezvinoita zvinomera panyika.+ 17  Zita rake ngarivepo nokusingagumi;+ Zita rake ngariwedzere zuva parinenge riripo, Ivo ngavazvikomborere nomaari;+ Marudzi ose ngaamuti anofara.+ 18  Jehovha Mwari, Mwari waIsraeri, ngaarumbidzwe,+ Iye oga ari kuita mabasa anoshamisa.+ 19  Zita rake rinokudzwa ngarirumbidzwe nokusingagumi,+ Kubwinya kwake ngakuzadze nyika yose.+ Ameni uye Ameni. 20  Minyengetero yaDhavhidhi, mwanakomana waJese,+ yaguma.

Mashoko Emuzasi