Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 71:1-24

71  Haiwa Jehovha, ndakapotera kwamuri.+ Haiwa, dai ndikasambonyadziswa.+   Ndinunurei mukururama kwenyu mundipukunyutse.+ Rerekerai nzeve yenyu kwandiri mundiponese.+   Ivai nhare yangu yedombo yokuti ndipinde nguva dzose.+ Rayirai kuti ndiponeswe,+ Nokuti muri ibwe rangu nenhare yangu.+   Haiwa Mwari wangu, ndipukunyutsei paruoko rwomunhu akaipa,+ Pachanza chouya ari kuita zvisina kururama uye achidzvinyirira.+   Nokuti muri tariro yangu,+ haiwa Changamire Ishe Jehovha, munhu wandinovimba naye kubvira ndichiri muduku.+   Ndakazvitsigira nemi kubvira pandakabuda mudumbu;+ Ndimi makandiparadzanisa nenhengo dzomukati dzaamai vangu.+ Ndinokurumbidzai nguva dzose.+   Ndakaita sechishamiso kuvanhu vazhinji;+ Asi imi muri nzvimbo yangu yokupotera yakasimba.+   Muromo wangu uzere nokukurumbidzai,+ Zuva rose nokunaka kwenyu.+   Musandirasa munguva yokukwegura;+ Musandisiya simba rangu parinenge rava kupera.+ 10  Nokuti vavengi vangu vati nezvangu,+ Uye vanorinda mweya wangu varangana pamwe chete,+ 11  Vachiti: “Mwari akamusiya.+ Teverai mumubate, nokuti hapana mununuri.”+ 12  Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni.+ Haiwa Mwari wangu, kurumidzai kuzondibatsira.+ 13  Vaya vari kurwisana nomweya wangu ngavanyadziswe, vaparare.+ Vaya vari kunditsvakira dambudziko ngavazvifukidze nokuzvidzwa nokunyadziswa.+ 14  Asi ini ndicharamba ndakamirira,+ Ndichawedzera pakurumbidzwa kwenyu kwose. 15  Muromo wangu ucharondedzera kururama kwenyu,+ Noruponeso+ rwenyu zuva rose, Nokuti handizivi kuwanda kwazvo.+ 16  Ndichauya nesimba guru,+ haiwa Changamire+ Ishe Jehovha; Ndichataura nezvokururama kwenyu, kwenyu imi moga.+ 17  Haiwa Mwari, makandidzidzisa kubvira ndichiri muduku,+ Uye kusvikira zvino ndinoramba ndichizivisa mabasa enyu anoshamisa.+ 18  Kunyange ndakwegura uye ndachena musoro, haiwa Mwari, musandisiya,+ Kusvikira ndaudza chizvarwa chinotevera nezvoruoko rwenyu,+ Ivo vose vaya vachauya, nezvesimba renyu.+ 19  Haiwa Mwari, kururama kwenyu kunosvika kumusoro;+ Pamusoro pezvinhu zvikuru zvamakaita,+ Haiwa Mwari, ndiani akaita semi?+ 20  Nokuti makaita kuti ndione kutambudzika kuzhinji nenhamo,+ Ndimutsidzirei zvakare;+ Ndibudisei zvakare mumvura yakadzika yepanyika.+ 21  Kudzai ukuru hwangu,+ Ndikombei mundinyaradze.+ 22  Iniwo ndichakurumbidzai nechiridzwa chine tambo,+ Pamusoro pechokwadi chenyu, haiwa Mwari wangu.+ Ndichakuimbirai norudimbwa, haiwa imi Mutsvene waIsraeri.+ 23  Miromo yangu ichashevedzera nomufaro pandinenge ndichida kukuimbirai,+ Kunyange mweya wangu wamakadzikinura.+ 24  Rurimi rwangu ruchataurawo nezvokururama kwenyu zuva rose nenzwi riri pasi,+ Nokuti vaya vari kunditsvakira dambudziko vanyadziswa, vatsverudzwa.+

Mashoko Emuzasi