Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 71:1-24

71  Haiwa Jehovha, ndakapotera kwamuri.+Haiwa, dai ndikasambonyadziswa.+   Ndinunurei mukururama kwenyu mundipukunyutse.+Rerekerai nzeve yenyu kwandiri mundiponese.+   Ivai nhare yangu yedombo yokuti ndipinde nguva dzose.+Rayirai kuti ndiponeswe,+Nokuti muri ibwe rangu nenhare yangu.+   Haiwa Mwari wangu, ndipukunyutsei paruoko rwomunhu akaipa,+Pachanza chouya ari kuita zvisina kururama uye achidzvinyirira.+   Nokuti muri tariro yangu,+ haiwa Changamire Ishe Jehovha, munhu wandinovimba naye kubvira ndichiri muduku.+   Ndakazvitsigira nemi kubvira pandakabuda mudumbu;+Ndimi makandiparadzanisa nenhengo dzomukati dzaamai vangu.+Ndinokurumbidzai nguva dzose.+   Ndakaita sechishamiso kuvanhu vazhinji;+Asi imi muri nzvimbo yangu yokupotera yakasimba.+   Muromo wangu uzere nokukurumbidzai,+Zuva rose nokunaka kwenyu.+   Musandirasa munguva yokukwegura;+Musandisiya simba rangu parinenge rava kupera.+ 10  Nokuti vavengi vangu vati nezvangu,+Uye vanorinda mweya wangu varangana pamwe chete,+ 11  Vachiti: “Mwari akamusiya.+Teverai mumubate, nokuti hapana mununuri.”+ 12  Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni.+Haiwa Mwari wangu, kurumidzai kuzondibatsira.+ 13  Vaya vari kurwisana nomweya wangu ngavanyadziswe, vaparare.+Vaya vari kunditsvakira dambudziko ngavazvifukidze nokuzvidzwa nokunyadziswa.+ 14  Asi ini ndicharamba ndakamirira,+Ndichawedzera pakurumbidzwa kwenyu kwose. 15  Muromo wangu ucharondedzera kururama kwenyu,+Noruponeso+ rwenyu zuva rose,Nokuti handizivi kuwanda kwazvo.+ 16  Ndichauya nesimba guru,+ haiwa Changamire+ Ishe Jehovha;Ndichataura nezvokururama kwenyu, kwenyu imi moga.+ 17  Haiwa Mwari, makandidzidzisa kubvira ndichiri muduku,+Uye kusvikira zvino ndinoramba ndichizivisa mabasa enyu anoshamisa.+ 18  Kunyange ndakwegura uye ndachena musoro, haiwa Mwari, musandisiya,+Kusvikira ndaudza chizvarwa chinotevera nezvoruoko rwenyu,+Ivo vose vaya vachauya, nezvesimba renyu.+ 19  Haiwa Mwari, kururama kwenyu kunosvika kumusoro;+Pamusoro pezvinhu zvikuru zvamakaita,+Haiwa Mwari, ndiani akaita semi?+ 20  Nokuti makaita kuti ndione kutambudzika kuzhinji nenhamo,+Ndimutsidzirei zvakare;+Ndibudisei zvakare mumvura yakadzika yepanyika.+ 21  Kudzai ukuru hwangu,+Ndikombei mundinyaradze.+ 22  Iniwo ndichakurumbidzai nechiridzwa chine tambo,+Pamusoro pechokwadi chenyu, haiwa Mwari wangu.+Ndichakuimbirai norudimbwa, haiwa imi Mutsvene waIsraeri.+ 23  Miromo yangu ichashevedzera nomufaro pandinenge ndichida kukuimbirai,+Kunyange mweya wangu wamakadzikinura.+ 24  Rurimi rwangu ruchataurawo nezvokururama kwenyu zuva rose nenzwi riri pasi,+Nokuti vaya vari kunditsvakira dambudziko vanyadziswa, vatsverudzwa.+

Mashoko Emuzasi