Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mapisarema 70:1-5

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi, rwokuyeuchidza.+ 70  Haiwa Mwari, kuti mundinunure,+Haiwa Jehovha, kuti muzondibatsira, chimbidzai.+   Vaya vari kutsvaka mweya wangu, ngavanyare uye vatsveruke.+Vaya vari kufarira dambudziko rangu, ngavatendeuke vanyadziswe.+   Vaya vari kuti: “Tsvatu waro, tsvatu waro!” ngavadzokere shure nokuda kwenyadzi dzavo.+   Vose vaya vari kukutsvakai, ngavapembere nomufaro vakufarirei,+Ngavagare vachiti: “Mwari ngaakudzwe!”—vaya vanoda kuponeswa nemi.+   Asi ini ndinotambudzika uye ndiri murombo.+Haiwa Mwari, kurumidzai kuita chimwe chinhu nokuda kwangu.+Muri mubatsiri wangu noMupukunyutsi wangu.+Haiwa Jehovha, musanyanya kunonoka.+

Mashoko Emuzasi