Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 7:1-17

Rwiyo rwaDhavhidhi rwokushungurudzika, rwaakaimbira Jehovha nezvemashoko aKushi muBhenjamini. 7  Haiwa Jehovha Mwari wangu,+ ndakapotera kwamuri.+ Ndiponesei pane vose vanonditambudza, mundinunure,+   Kuti parege kuva nomunhu anobvambura-bvambura mweya wangu sezvinoita shumba,+ Achindibvuta pasina mununuri.+   Haiwa Jehovha Mwari wangu, kana ndakaita izvi,+ Kana mumaoko angu muine kusaruramisira chero kupi zvako,+   Kana ndakaripa munhu aindipa mubayiro nokumuitira zvakaipa,+ Kana kuti kana ndakapamba munhu wose aindivenga ndisingabudiriri,+   Muvengi ngaatevere mweya wangu,+ Ngaabate upenyu hwangu ahutsike-tsike panyika, Aite kuti kukudzwa kwangu kugare muguruva. Sera.   Haiwa Jehovha, simukai makatsamwa;+ Simukai pandinotsamwirwa kwazvo nevaya vanondivenga,+ Mumuke nokuda kwangu,+ zvamakarayira nokuda kwokutonga.+   Ungano yemapoka emarudzi ngaikukombei, Imi mudzokere kumusoro murwe nayo.   Jehovha achatonga marudzi.+ Haiwa Jehovha, nditongei zvinoenderana nokururama kwangu+ Uye zvinoenderana nokutendeseka+ kwangu kuri mandiri.   Ndapota, zvakaipa zvevakaipa ngazvigume,+ Simbisai munhu akarurama;+ Mwari zvaakarurama+ anoedza mwoyo+ neitsvo.+ 10  Nhoo yangu iri pana Mwari,+ Muponesi wevaya vane mwoyo yakarurama.+ 11  Mwari Mutongi akarurama,+ Mwari anotsiura kwazvo mazuva ose. 12  Kana ani naani asingazodzoki,+ iye acharodza bakatwa Rake,+ Achakunga uta hwake, uye achahugadzirira kupfura.+ 13  Achazvigadzirira zvombo zvokuurayisa;+ Achaita miseve yake iya inopfuta.+ 14  Tarirai! Pane ane pamuviri pezvinhu zvinokuvadza,+ Akabata pamuviri pokunetseka uye achabereka nhema.+ 15  Akachera gomba, akaridzikisa;+ Asi achawira mugomba raakachera.+ 16  Zvinotambudza zvake zvichadzoka pamusoro pake,+ Chisimba chichaburukira panhongonya yomusoro wake.+ 17  Ndicharumbidza Jehovha maererano nokururama kwake,+ Ndichaimbira+ zita raJehovha Wokumusorosoro.+

Mashoko Emuzasi