Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 69:1-36

Kumutungamiriri weMaruva.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 69  Ndiponesei, haiwa Mwari, nokuti mvura yasvika kumweya wangu chaiko.+   Ndanyura mumatope akadzika, musina nzvimbo yokumira.+ Ndapinda mumvura yakadzika, Rukova runoyerera rwandikukura.+   Ndaneta nokushevedzera kwangu;+ Pahuro pangu pashoshoma. Maziso angu aneta ndakamirira Mwari wangu.+   Vaya vanondivenga pasina chikonzero vava vazhinji kupfuura bvudzi romusoro wangu.+ Vaya vari kuita kuti ndinyarare, vachiva vavengi vangu pasina chikonzero, vava vazhinji.+ Ndakabva ndadzorera zvandakanga ndisina kutora nougororo.   Haiwa Mwari, imi munoziva upenzi hwangu, Hamuna kuvanzirwa kukanganisa kwangu.+   Haiwa, vaya vanotarira kwamuri ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu,+ Haiwa Changamire Ishe, Jehovha wemauto.+ Haiwa, vaya vanokutsvakai ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu,+ Haiwa Mwari waIsraeri.+   Nokuti ndakazvidzwa nokuda kwenyu,+ Kunyara kwakafukidza chiso changu.+   Ndakaparadzaniswa nehama dzangu,+ Ndakava munhu wokune imwe nyika kuvanakomana vaamai vangu.+   Nokuti kushingairira imba yenyu kwandipedza,+ Kuzvidza kwevaya vanokuzvidzai kwakawira pandiri.+ 10  Ndakachema nokutsanya kwomweya wangu,+ Asi zvakava kuzvidzwa kwandiri.+ 11  Pandakaita kuti masaga ave zvipfeko zvangu, Ndakabva ndava chirevo kwavari.+ 12  Vaya vanogara pagedhi vakatanga kutaura nezvangu,+ Vanonwa doro rinodhaka vakaimba nezvangu munziyo dzavo.+ 13  Asi ini, haiwa Jehovha, ndakanyengetera kwamuri,+ Panguva yakakodzera, haiwa Mwari.+ Nokuwanda kwomutsa wenyu worudo, ndipindurei nechokwadi choruponeso rwenyu.+ 14  Ndinunurei mumatope, kuti ndirege kunyura.+ Haiwa, dai ndikanunurwa pane vaya vanondivenga+ nepamvura yakadzika.+ 15  Haiwa, rukova rune mvura inoyerera ngarurege kundikukura,+ Nzvimbo yakadzika ngairegewo kundimedza, Tsime ngariregewo kundivhariramo.+ 16  Ndipindurei, haiwa Jehovha, nokuti mutsa wenyu worudo wakanaka.+ Tendeukirai kwandiri maererano nokuwanda kwengoni dzenyu,+ 17  Regai kuvanzira mushumiri wenyu chiso chenyu.+ Nokuti ndiri kutambudzika kwazvo, kurumidzai kundipindura.+ 18  Uyai pedyo nomweya wangu, ununurei;+ Ndidzikinurei nokuda kwevavengi vangu.+ 19  Imi munoziva kuzvidzwa kwangu nenyadzi dzangu nokunyadziswa kwangu.+ Vose vanondivenga vari pamberi penyu.+ 20  Kuzvidza kwakaputsa mwoyo wangu, ronda racho harirapiki.+ Ndakaramba ndichitarisira kuti mumwe munhu anzwe tsitsi, asi pakanga pasina;+ Ndichitarisira vanyaradzi, asi handina wandakawana.+ 21  Asi vakandipa muti une muchetura kuti zvive zvokudya zvangu,+ Uye pandainzwa nyota vakaedza kundinwisa vhiniga.+ 22  Tafura yavo yezvokudya iri pamberi pavo ngaive chiteyeso,+ Zvinhu zvokugarika kwavo ngazvive musungo.+ 23  Maziso avo ngaave nerima kuti arege kuona;+ Itai kuti muhudyu mavo mugare muchigweda-gweda.+ 24  Dururirai kutsamwa kwenyu pavari,+ Hasha dzenyu huru ngadzivabate.+ 25  Musasa wavo une rusvingo ngauve dongo;+ Ngaparege kuva nomunhu anogara mumatende avo.+ 26  Nokuti vakatevera uya wamakarova,+ Uye vanoramba vachirondedzera kurwadziwa kwevaya vamakabaya. 27  Isai kukanganisa pamusoro pokukanganisa kwavo,+ Ngavarege kupinda mukururama kwenyu.+ 28  Ngavadzimwe mubhuku revapenyu,+ Ngavarege kunyorwa imomo pamwe chete nevakarurama.+ 29  Asi ini ndinotambudzika uye ndinorwadziwa.+ Haiwa Mwari, ruponeso rwenyu ngarundidzivirire.+ 30  Ndicharumbidza zita raMwari norwiyo,+ Ndichamukudza nokuonga.+ 31  Izvi zvichafadzawo Jehovha kupfuura nzombe,+ Kupfuura nzombe duku ine nyanga, ine mahwanda akaparadzana.+ 32  Vanyoro vachazviona; ivo vachafara.+ Imi muri kutsvaka Mwari, mwoyo yenyu ngairambewo iri mipenyu.+ 33  Nokuti Jehovha anoteerera varombo,+ Chokwadi haazozvidzi vasungwa vake.+ 34  Denga nenyika ngazvimurumbidze,+ Makungwa nezvinhu zvose zvinofamba-famba mazviri.+ 35  Nokuti Mwari achaponesa Ziyoni+ Uye achavaka maguta aJudha;+ Ivo vachagara imomo voita kuti ive yavo.+ 36  Vana vevashumiri vake vachaigara nhaka,+ Vaya vanoda zita rake ndivo vachagara mairi.+

Mashoko Emuzasi