Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 68:1-35

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. Rumbo. 68  Mwari ngaasimuke,+ vavengi vake ngavapararire,+ Vaya vanomuvenga kwazvo ngavamutize.+   Vadzingei sokudzingwa kunoitwa utsi;+ Sokunyungudutswa kunoitwa namo nomoto,+ Vakaipa ngavaparare pamberi paMwari.+   Asi vakarurama ngavafare,+ Ngavafare pamberi paMwari,+ Ngavapembere vachifara.+   Imbirai Mwari, imbirai zita rake+ rwiyo; Imbirai rwiyo Iye anotasva nomumapani erenje+ SaJah, iro zita rake;+ uye farai pamberi pake;   Baba venherera nomutongi wechirikadzi+ Ndiye Mwari ari munzvimbo yake tsvene yaanogara.+   Mwari ari kuita kuti vaya vari voga vagare muimba;+ Ari kubudisa vasungwa kuti vabudirire zvizere.+ Asi vaya vakasindimara, vachagara munyika yakatsva.+   Haiwa Mwari, pamakatungamirira vanhu venyu,+ Pamakafamba nomurenje+—Sera—   Nyika yakazununguka,+ Denga rakadonhawo mvura nokuda kwaMwari;+ Sinai iri rakazununguswa naMwari,+ iye Mwari waIsraeri.+   Haiwa Mwari, makaita kuti mvura zhinji itange kunaya;+ Nhaka yenyu, kunyange payakanga yapera simba—makaisimbisazve.+ 10  Mumusasa wenyu wematende+—ivo vakagara mauri;+ Nokunaka kwenyu makaugadzirira vanotambudzika, haiwa Mwari.+ 11  Jehovha pachake anoti;+ Vakadzi vanozivisa mashoko akanaka iuto guru.+ 12  Kunyange madzimambo emauto anotiza, iwo anotiza.+ Asi uya anogara kumba, anowanawo mugove wezvakapambwa.+ 13  Kunyange zvazvo makaramba makarara pakati pematurunhuru omusasa, Pachava nemapapiro enjiva akafukidzwa nesirivha Minhenga yayo yakafukidzwa nendarama yegirini yakada kuita yero.+ 14  Wemasimbaose paakaparadzira madzimambo aiva mairi achiaendesa kure,+ Chando chakatanga kunaya muZarimoni.+ 15  Nzvimbo ine makomo yeBhashani+ igomo raMwari;+ Nzvimbo ine makomo yeBhashani igomo rine misoro mizhinji.+ 16  Imi makomo ane misoro mizhinji, munorambirei makatarira muchiitira shanje Gomo iro Mwari akada kuti agare mariri?+ Chokwadi Jehovha achagara mariri nokusingaperi.+ 17  Ngoro dzehondo dzaMwari dzinosvika makumi ezviuru, zviuru nezviuru.+ Jehovha akabva kuSinai achienda munzvimbo tsvene.+ 18  Makakwira kumusoro;+ Makaenda nenhapwa;+ Makatora zvipo zviri varume,+ Chokwadi, kunyange vakasindimara,+ kuti vagare pakati pavo,+ haiwa Jah Mwari. 19  Jehovha ngaarumbidzwe, anotitakurira mutoro+ zuva nezuva, Iye Mwari wechokwadi woruponeso rwedu.+ Sera. 20  Kwatiri Mwari wechokwadi ndiMwari wemabasa okuponesa;+ Jehovha, Changamire+ Ishe ndiye ane nzira dzokubuda nadzo murufu.+ 21  Chokwadi Mwari achagura-gura misoro yevavengi vake,+ Nhongonya ine bvudzi yomusoro, yomunhu anofamba-famba aine mhosva.+ 22  Jehovha akati: “Ndichavadzosa kubva kuBhashani,+ Ndichavadzosa kubva munzvimbo dzakadzika dzegungwa,+ 23  Kuti mugeze tsoka yenyu muropa,+ Kuti rurimi rwembwa dzenyu ruve nomugove warwo pavavengi.”+ 24  Vakaona midungwe yevanhu venyu, haiwa Mwari,+ Midungwe yevanhu vaMwari wangu, iye Mambo wangu, ichipinda munzvimbo tsvene.+ 25  Vaimbi vakaenda pamberi, varidzi vezviridzwa zvine tambo vari shure kwavo;+ Vasikana vaiva pakati pavo vachiridza makandira.+ 26  Rumbidzai Mwari pakati pemapoka evanhu vakaungana,+ Jehovha, haiwa imi Tsime raIsraeri.+ 27  Bhenjamini muduku ari kuvakunda,+ Machinda aJudha neboka rawo revanhu vanoshevedzera, Nemachinda aZebhuruni, nemachinda aNaftari.+ 28  Mwari wako akarayira simba rako.+ Ratidzai simba, haiwa Mwari, imi mune zvamakatiitira.+ 29  Nokuda kwetemberi yenyu iri kuJerusarema,+ Madzimambo achakuunzirai zvipo.+ 30  Tukai chikara chomutsanga,+ nzombe dzakaungana,+ Pamwe chete nemhuru dzemarudzi, imwe neimwe ichitsika-tsika sirivha.+ Iye akaparadzira marudzi anofarira kurwa.+ 31  Zvinhu zvakagadzirwa nemhangura yakasanganiswa nedzimwe simbi zvichabva kuIjipiti;+ Kushi ichakurumidza kutambanudza maoko ayo kuna Mwari iine zvipo.+ 32  Haiwa imi umambo hwenyika, imbirai Mwari,+ Imbirai Jehovha rwiyo—Sera 33  Imbirai Iye akatasva denga rematenga ekare.+ Tarirai! Iye anotaura nenzwi rake, inzwi rine simba.+ 34  Itii Mwari ane simba.+ Ukuru hwake huri pamusoro paIsraeri uye simba rake riri mumakore.+ 35  Mwari anotyisa ari munzvimbo yake tsvene huru.+ Iye ndiMwari waIsraeri, anopa simba, anotoita kuti vanhu vagwinye.+ Mwari ngaarumbidzwe.+

Mashoko Emuzasi