Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 66:1-20

Kumutungamiriri. Rumbo, rwiyo. 66  Shevedzerai kuna Mwari mukukunda, imi mose vanhu vepanyika.+   Imbirai kukudzwa kwezita rake.+ Itai kuti kurumbidzwa kwake kuve nomukurumbira.+   Itii kuna Mwari: “Mabasa enyu anotyisa sei!+ Nokuda kwoukuru hwesimba renyu, vavengi venyu vachauya kwamuri vachidedera.+   Vanhu vose vepanyika vachakukotamirai,+ Vachakuimbirai, vachaimbira zita renyu.”+ Sera.   Uyai muone mabasa aMwari.+ Zvaanoitira vanakomana vevanhu zvinotyisa.+   Akachinja gungwa kuva nyika yakaoma;+ Vakayambuka rwizi netsoka.+ Takatanga kumufarira tiri ipapo.+   Anotonga nesimba rake nokusingagumi.+ Maziso ake anoramba akatarira marudzi.+ Vaya vakasindimara ngavarege kuzvikwidziridza.+ Sera.   Rumbidzai Mwari wedu, haiwa imi marudzi,+ Itai kuti inzwi rokumurumbidza rinzwike.+   Iye ari kuisa mweya yedu pakati pevapenyu,+ Haana kubvumira kuti tsoka dzedu dzitsvedzemuke.+ 10  Nokuti makationgorora, haiwa Mwari;+ Makatinatsa sokunatswa kunoitwa sirivha.+ 11  Makatipinza mumambure okuvhimisa;+ Makaisa zvinorema muhudyu medu. 12  Makaita kuti munhuwo zvake atasve achipfuura nepamusoro pemisoro yedu;+ Takapinda nomumoto nomumvura,+ Asi makatisvitsa kunzvimbo yokuzororera.+ 13  Ndichapinda mumba menyu nezvinopiwa zvinopiswa zvakakwana;+ Ndicharipa mhiko dzangu kwamuri,+ 14  Dziya dzakashamirwa nemiromo yangu kuti itaure+ Uye dzakataurwa nomuromo wangu pandakanga ndichitambudzika kwazvo.+ 15  Ndichakupai zvinopiwa zvinopiswa zvakakwana zvemhuru dzakakora,+ Nokukwidza utsi hwechibayiro chemakondohwe. Ndichapisira nzombe pamwe chete nenhongo.+ Sera. 16  Uyai, teererai, imi mose munotya Mwari, uye ndicharondedzera+ Zvaakaitira mweya wangu.+ 17  Ndakachema kwaari nomuromo wangu,+ Ndakamurumbidza norurimi rwangu.+ 18  Kana ndakafunga kuita chinhu chinokuvadza mumwoyo mangu, Jehovha haazondinzwi.+ 19  Chokwadi Mwari akanzwa;+ Akateerera inzwi romunyengetero wangu.+ 20  Mwari ngaarumbidzwe, asina kuramba munyengetero wangu, Kana kubvisa mutsa wake worudo kwandiri.+

Mashoko Emuzasi