Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 65:1-13

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. Rumbo. 65  Haiwa Mwari, muZiyoni+ mune kurumbidza—runyararo—, nokuda kwenyu; Uye mucharipirwa mhiko.+   Haiwa imi Munzwi womunyengetero, vanhu vemarudzi ose vachauya kwamuri.+   Zvinhu zvine chokuita nokukanganisa zvava nesimba kundipfuura.+ Imi muchafukidza kudarika kwedu.+   Anofara munhu wamunosarudza uye wamunoswededza pedyo,+ Kuti agare muzvivanze zvenyu.+ Tichagutswa nokunaka kweimba yenyu,+ Iyo nzvimbo tsvene yetemberi yenyu.+   Muchatipindura mukururama nezvinhu zvinotyisa,+ Haiwa Mwari woruponeso rwedu,+ Anovimbwa naye navose vari kumiganhu yenyika nevaya vari kure kugungwa.+   Iye ari kusimbisa kwazvo makomo nesimba rake;+ Chokwadi akazvisunga nesimba.+   Iye ari kunyaradza ruzha rwemakungwa,+ Irwo ruzha rwemafungu awo nenyonganyonga yemapoka emarudzi.+   Vanogara kumigumo yenyika vachatya zviratidzo zvenyu;+ Munoita kuti kubuda kwezuva nokuvira kwaro zvishevedzere nomufaro.+   Makafunga nezvenyika, kuti muipe zvinhu zvizhinji;+ Munoipfumisa kwazvo. Rukova runobva kuna Mwari ruzere nemvura.+ Munogadzirira zviyo zvavo,+ Nokuti ndiwo magadziriro amunoita nyika.+ 10  Munonyorovesa miforo yayo, munoenzanisa mavhinga ayo;+ Munoinyorovesa nemvura zhinji; munokomborera zvinomera zvayo.+ 11  Makaisa korona pagore nokunaka kwenyu,+ Makwara enyu anodonha mafuta.+ 12  Mafuro erenje anoramba achidonha mafuta,+ Zvikomo zvinozvisunga nomufaro.+ 13  Mafuro akafukidzwa nemapoka ezvipfuwo,+ Mapani akafukidzwa nezviyo.+ Izvo zvinoshevedzera mukukunda, chokwadi, zvinoimba.+

Mashoko Emuzasi