Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 63:1-11

Rwiyo rwaDhavhidhi, paakanga ari murenje raJudha.+ 63  Haiwa Mwari, muri Mwari wangu, ndinoramba ndichikutsvakai.+ Mweya wangu une nyota nokuda kwenyu.+ Nyama yangu yapera simba nokukusuwai Munyika yakaoma uye ine nyota, musina mvura.+   Nokudaro ndakakuonai muri munzvimbo tsvene,+ Pandakaona simba renyu nokubwinya kwenyu.+   Nokuti mutsa wenyu worudo uri nani kupfuura upenyu,+ Miromo yangu ichakurumbidzai.+   Nokudaro ndichakurumbidzai muupenyu hwangu hwose;+ Ndichasimudza zvanza zvangu muzita renyu.+   Mweya wangu unoguta nechikamu chakanaka kwazvo, kunyange chakakora,+ Miromo yangu inorumbidza nokushevedzera kwokufara.+   Pandinokuyeukai ndiri pamubhedha wangu,+ Ndinofungisisa nezvenyu munguva yokurinda kwousiku.+   Nokuti makandibatsira,+ Ndinoshevedzera nomufaro ndiri mumumvuri wemapapiro enyu.+   Mweya wangu wakanyatsokuteverai;+ Ruoko rwenyu rworudyi runoramba rwakandibatisisa.+   Asi vaya vanoramba vachitsvaka kuparadza mweya wangu,+ Vachapinda mumativi akadzikira kwazvo enyika.+ 10  Vachaiswa kusimba rebakatwa;+ Vachava mugovewo zvawo wemakava.+ 11  Mambo achafara muna Mwari.+ Munhu wose anopika naye achazvirumbidza,+ Nokuti miromo yevaya vanoreva nhema ichavharwa.+

Mashoko Emuzasi