Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 62:1-12

Kumutungamiriri weJedhutuni. Rwiyo rwaDhavhidhi. 62  Chokwadi mweya wangu wakamirira Mwari wakanyarara.+ Ruponeso rwangu runobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu noruponeso rwangu, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka;+ Handizozununguswi kwazvo.+   Mucharamba muchivavarira munhu wamungaponda kusvikira rini?+ Mose makaita sorusvingo rwakatsveyama, rusvingo rwematombo ruri kusundidzirwa mukati.+   Chokwadi vanopa zano kuti vafurire munhu kuti abve pakukudzwa kwake;+ Vanofarira nhema.+ Vanokomborera nemiromo yavo, asi vanotuka mumwoyo mavo.+ Sera.   Chokwadi mirira Mwari wakanyarara, haiwa mweya wangu,+ Nokuti tariro yangu inobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu noruponeso rwangu, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka;+ Handizozununguswi.+   Ruponeso rwangu nokukudzwa kwangu zviri pana Mwari.+ Dombo rangu rakasimba, iyo nzvimbo yangu yokupotera iri kuna Mwari.+   Vimbai naye nguva dzose, haiwa imi vanhu.+ Dururai mwoyo yenyu pamberi pake.+ Mwari ndiye nzvimbo yedu yokupotera.+ Sera.   Chokwadi vanakomana vomunhu wepanyika imhepo inofemwa,+ Vanakomana vevanhu inhema.+ Pavanoiswa pachikero, vose zvavo vanokundwa kurema nemhepo inofemwa.+ 10  Musavimba nokubiridzira,+ Uyewo musava vanhu vasina zvavanobatsira nokuita ugororo.+ Kana zvokurarama nazvo zvikawanda, musaisa mwoyo yenyu pazviri.+ 11  Mwari akataura kamwe chete, ini ndakazvinzwawo kaviri,+ Kuti simba nderaMwari.+ 12  Uyewo mutsa worudo ndowenyu, haiwa Jehovha,+ Nokuti munoripa mumwe nomumwe maererano nebasa rake.+

Mashoko Emuzasi