Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 60:1-12

Kumutungamiriri weRuva reChiyeuchidzo. Miktamu. Rwiyo rwaDhavhidhi. Rwokudzidzisa.+ Paakarwa neAramu-naharaimu neAramu-Zobha, Joabhi akadzoka, akauraya vaEdhomu muMupata woMunyu, vane zviuru gumi nezviviri.+ 60  Haiwa Mwari, makatirasa, makatirwisa,+ Makatitsamwira kwazvo. Tidzorerei.+   Makazunungusa nyika, makaitsemura.+ Gadzirisai mitswe yayo, nokuti yazununguka.+   Makaita kuti vanhu venyu vaone kutambudzika.+ Makaita kuti tinwe waini inotidzedzeresa.+   Makapa vaya vanokutyai chiratidzo+ Kuti vatize uta vachiita zvokunzvenga-nzvenga. Sera.   Kuti vamunoda vanunurwe,+ Haiwa, ponesai noruoko rwenyu rworudyi mutipindure.+   Mwari akataura muutsvene hwake achiti:+ “Ndichapembera nomufaro, ndichaganhura Shekemu kuti ive nhaka;+ Ndichayera bani reSukoti.+   Giriyedhi ndeyangu uye Manase ndeyangu,+ Efremu inhare yomukuru wangu; Judha mudonzvo wangu womutungamiriri.+   Moabhi ihari yangu yokugezera.+ Ndichakanda hwashu yangu pamusoro peEdhomu.+ Ndichashevedzera mukukunda pamusoro peFiristiya.”+   Ndiani achandiendesa kuguta rakakombwa?+ Ndiani achanditungamirira kusvikira kuEdhomu?+ 10  Haiwa Mwari, hamusi imi here makatirasa+ Uye musingaendi nemauto edu saMwari wedu?+ 11  Tibatsirei mukutambudzika,+ Sezvo kuponeswa nomunhu wepanyika kusingabatsiri.+ 12  Tichapiwa simba naMwari,+ Uye iye achatsika-tsika mhandu dzedu.+

Mashoko Emuzasi