Pisarema 6:1-10

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo zvinoririra pasi pasi.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 6  Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,+Musandiruramisa makashatirwa.+   Ndinzwirei nyasha, haiwa Jehovha, nokuti ndiri kupera.+Ndiporesei,+ haiwa Jehovha, nokuti mapfupa angu anetseka.   Chokwadi, mweya wangu wanetseka kwazvo;+Uye imi, haiwa Jehovha—kusvikira rini?+   Dzokai,+ haiwa Jehovha, nunurai mweya wangu;+Ndiponesei nokuda kwomutsa wenyu worudo.+   Nokuti imi hamutaurwi murufu;+Ndiani achakurumbidzai ari muSheori?+   Simba rangu rapera nokugomera kwangu;+Usiku hwose ndinonyorovesa kwazvo pandinorara;+Ndinozadza mubhedha wangu nemisodzi yangu.+   Ziso rangu raneta nenhamo,+Rakwegura nokuda kwavose vanondivenga.+   Ibvai kwandiri, imi mose vanoita zvinhu zvinokuvadza,+Nokuti Jehovha achanzwa inzwi rokuchema kwangu.+   Jehovha achanzwa kukumbira kwangu kunzwirwa nyasha;+Jehovha achagamuchira munyengetero wangu.+ 10  Vavengi vangu vose vachanyara+ kwazvo uye vachanetseka;Vachadzoka, vachabva vanyara.+

Mashoko Emuzasi