Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 6:1-10

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo zvinoririra pasi pasi.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 6  Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,+ Musandiruramisa makashatirwa.+   Ndinzwirei nyasha, haiwa Jehovha, nokuti ndiri kupera.+ Ndiporesei,+ haiwa Jehovha, nokuti mapfupa angu anetseka.   Chokwadi, mweya wangu wanetseka kwazvo;+ Uye imi, haiwa Jehovha—kusvikira rini?+   Dzokai,+ haiwa Jehovha, nunurai mweya wangu;+ Ndiponesei nokuda kwomutsa wenyu worudo.+   Nokuti imi hamutaurwi murufu;+ Ndiani achakurumbidzai ari muSheori?+   Simba rangu rapera nokugomera kwangu;+ Usiku hwose ndinonyorovesa kwazvo pandinorara;+ Ndinozadza mubhedha wangu nemisodzi yangu.+   Ziso rangu raneta nenhamo,+ Rakwegura nokuda kwavose vanondivenga.+   Ibvai kwandiri, imi mose vanoita zvinhu zvinokuvadza,+ Nokuti Jehovha achanzwa inzwi rokuchema kwangu.+   Jehovha achanzwa kukumbira kwangu kunzwirwa nyasha;+ Jehovha achagamuchira munyengetero wangu.+ 10  Vavengi vangu vose vachanyara+ kwazvo uye vachanetseka; Vachadzoka, vachabva vanyara.+

Mashoko Emuzasi