Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 59:1-17

Kumutungamiriri. “Musaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Sauro paakatumira shoko, vakaramba vakarinda imba yacho, kuti vamuuraye.+ 59  Ndinunurei pavavengi vangu, haiwa Mwari wangu;+ Ndidzivirirei pane vaya vari kundimukira.+   Ndinunurei pavanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza,+ Ndiponesei pavarume vane mhosva yeropa.   Nokuti tarirai! vakavandira mweya wangu;+ Vakasimba vanondirwisa,+ Ini ndisina kumukira, uyewo ndisina kana chivi chandakaita, haiwa Jehovha.+   Kunyange ndisina kukanganisa, vanomhanya vozvigadzirira.+ Mukai pandinoshevedzera muone.+   Haiwa Jehovha Mwari wemauto, imi ndimi Mwari waIsraeri.+ Mukai mufunge nezvemarudzi ose.+ Musanzwira nyasha chero vatengesi vapi zvavo vanoita zvinhu zvinokuvadza.+ Sera.   Vanoramba vachidzoka manheru;+ Vanoramba vachihukura sembwa+ uye vanopoterera guta rose.+   Tarirai! Vanopupuma nemiromo yavo;+ Mapakatwa ari pamiromo yavo,+ Nokuti ndiani akateerera?+   Asi imi, haiwa Jehovha, muchavaseka;+ Muchanyomba marudzi ose.+   Haiwa imi Simba rangu, ndicharamba ndakakumirirai;+ Nokuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka.+ 10  Mwari anondiitira mutsa worudo achandigamuchira;+ Mwari achaita kuti nditarire vavengi vangu.+ 11  Musavauraya, kuti vanhu vangu varege kukanganwa.+ Vadzungairisei nesimba renyu,+ Vawisirei pasi, haiwa nhoo yedu Jehovha,+ 12  Nokuda kwechivi chomuromo wavo, iro shoko remiromo yavo;+ Ngavabatwe mukudada kwavo,+ Kunyange nokuda kwokutuka nounyengeri zvavanodzokorora. 13  Vaparadzei makatsamwa;+ Vaparadzei, kuti varege kuvapo; Ngavazive kuti Mwari ari kutonga pakati paJakobho kusvikira kumigumo yenyika.+ Sera. 14  Ngavadzoke manheru; Ngavahukure sembwa, vapoterere guta rose.+ 15  Ivavo ngavadzungaire vachitsvaka chokudya;+ Ngavarege kuguta uye ngavarege kurara usiku hwose.+ 16  Asi ini ndichaimba nezvesimba renyu,+ Mangwanani ndichataura ndichifara nezvomutsa wenyu worudo.+ Nokuti makava nzvimbo yakakwirira yakachengeteka kwandiri+ Nenzvimbo yokuti nditizire pazuva rokutambudzika kwangu.+ 17  Haiwa imi Simba rangu, ndichakuimbirai,+ Nokuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka, Mwari anondiitira mutsa worudo.+

Mashoko Emuzasi