Pisarema 59:1-17

Kumutungamiriri. “Musaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Sauro paakatumira shoko, vakaramba vakarinda imba yacho, kuti vamuuraye.+ 59  Ndinunurei pavavengi vangu, haiwa Mwari wangu;+Ndidzivirirei pane vaya vari kundimukira.+   Ndinunurei pavanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza,+Ndiponesei pavarume vane mhosva yeropa.   Nokuti tarirai! vakavandira mweya wangu;+Vakasimba vanondirwisa,+Ini ndisina kumukira, uyewo ndisina kana chivi chandakaita, haiwa Jehovha.+   Kunyange ndisina kukanganisa, vanomhanya vozvigadzirira.+Mukai pandinoshevedzera muone.+   Haiwa Jehovha Mwari wemauto, imi ndimi Mwari waIsraeri.+Mukai mufunge nezvemarudzi ose.+Musanzwira nyasha chero vatengesi vapi zvavo vanoita zvinhu zvinokuvadza.+ Sera.   Vanoramba vachidzoka manheru;+Vanoramba vachihukura sembwa+ uye vanopoterera guta rose.+   Tarirai! Vanopupuma nemiromo yavo;+Mapakatwa ari pamiromo yavo,+Nokuti ndiani akateerera?+   Asi imi, haiwa Jehovha, muchavaseka;+Muchanyomba marudzi ose.+   Haiwa imi Simba rangu, ndicharamba ndakakumirirai;+Nokuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka.+ 10  Mwari anondiitira mutsa worudo achandigamuchira;+Mwari achaita kuti nditarire vavengi vangu.+ 11  Musavauraya, kuti vanhu vangu varege kukanganwa.+Vadzungairisei nesimba renyu,+Vawisirei pasi, haiwa nhoo yedu Jehovha,+ 12  Nokuda kwechivi chomuromo wavo, iro shoko remiromo yavo;+Ngavabatwe mukudada kwavo,+Kunyange nokuda kwokutuka nounyengeri zvavanodzokorora. 13  Vaparadzei makatsamwa;+Vaparadzei, kuti varege kuvapo;Ngavazive kuti Mwari ari kutonga pakati paJakobho kusvikira kumigumo yenyika.+ Sera. 14  Ngavadzoke manheru;Ngavahukure sembwa, vapoterere guta rose.+ 15  Ivavo ngavadzungaire vachitsvaka chokudya;+Ngavarege kuguta uye ngavarege kurara usiku hwose.+ 16  Asi ini ndichaimba nezvesimba renyu,+Mangwanani ndichataura ndichifara nezvomutsa wenyu worudo.+Nokuti makava nzvimbo yakakwirira yakachengeteka kwandiri+Nenzvimbo yokuti nditizire pazuva rokutambudzika kwangu.+ 17  Haiwa imi Simba rangu, ndichakuimbirai,+Nokuti Mwari ndiye nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka, Mwari anondiitira mutsa worudo.+

Mashoko Emuzasi