Pisarema 58:1-11

Kumutungamiriri. “Musaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. 58  Mungataura nezvokururama imi makanyarara here?+Mungatonga zvakarurama here, haiwa imi vanakomana vevanhu?+   Asi imi nemwoyo yenyu muchiita zvisina kururama zvachose panyika,+Muchigadzira mugwagwa nokuda kwechisimba chemaoko enyu!+   Vakaipa vagara vari vatsauki kubvira muchibereko;+Vakadzungaira kubvira vachiri mudumbu;Vari kureva nhema.+   Uturu hwavo hwakaita souturu hwenyoka,+Imatsi semhungu inovhara nzeve yayo,+   Isingazoteereri inzwi revanoita zvemashiripiti,+Kunyange zvazvo mumwe munhu akachenjera achiitsinga.+   Haiwa Mwari, gurunurai mazino avo mumuromo mavo.+Haiwa Jehovha, tyorai mapfupa eshaya dzevana veshumba vava nezenze.   Ngavanyunguduke vave semvura inoyerera ichienda zvayo;+Iye ngaakunge uta hwemiseve yake ivo pavanenge vachiwa.+   Iye anofamba sehozhwa inonyunguduka;Havazooni zuva sokubva kunoita pamuviri pomukadzi.+   Hari dzenyu dzisati dzanzwa moto wakabatidzwa worukato,+Runyoro pamwe chete norunopfuta, iye achazvitakura sezvinoita dutu.+ 10  Munhu akarurama achafara nokuti aona kutsiva.+Achageza tsoka dzake muropa romunhu akaipa.+ 11  Vanhu vachati:+ “Chokwadi kune chibereko nokuda kwomunhu akarurama.+Chokwadi kuna Mwari ari kutonga panyika.”+

Mashoko Emuzasi