Pisarema 57:1-11

Kumutungamiriri: “Usaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Paakatiza Sauro, akanopinda mubako.+ 57  Ndinzwirei nyasha, haiwa Mwari, ndinzwirei nyasha,+Nokuti mweya wangu wakapotera kwamuri;+Ndinopotera mumumvuri wemapapiro enyu kusvikira nhamo dzapfuura.+   Ndinoshevedzera kuna Mwari Wokumusorosoro, kuna Mwari wechokwadi anodzigumisa nokuda kwangu.+   Achatumira rubatsiro kubva kudenga ondiponesa.+Chokwadi achavhiringidza uya anondikachura.+ Sera.Mwari achatumira mutsa wake worudo nechokwadi chake.+   Mweya wangu uri pakati peshumba;+Handigoni kurara pasi pakati pevaparadzi, kunyange vanakomana vevanhu,Vane mazino anenge mapfumo nemiseve,+Vane rurimi runenge bakatwa rakapinza.+   Haiwa, kwidziridzwai kumusoro kwematenga, haiwa Mwari;+Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yose.+   Vakagadzirira tsoka dzangu mambure;+Mweya wangu wakakotamiswa.+Vakachera gomba pamberi pangu;Vakawira mukati maro.+ Sera.   Mwoyo wangu wakasimba, haiwa Mwari,+Mwoyo wangu wakasimba.Ndichaimba uye ndichaimba rwiyo.+   Muka, haiwa iwe kukudzwa kwangu;+Muka, haiwa iwe chiridzwa chine tambo; newewo, haiwa iwe rudimbwa.+Ndichamutsa mambakwedza.   Ndichakurumbidzai pakati pemarudzi, haiwa Jehovha;+Ndichakuimbirai pakati pemapoka emarudzi.+ 10  Nokuti mutsa wenyu worudo mukuru kusvikira kumatenga,+Nechokwadi chenyu kusvikira kumatenga.+ 11  Kwidziridzwai pamusoro pematenga, haiwa Mwari;+Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yose.

Mashoko Emuzasi