Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 57:1-11

Kumutungamiriri: “Usaparadza.” Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Paakatiza Sauro, akanopinda mubako.+ 57  Ndinzwirei nyasha, haiwa Mwari, ndinzwirei nyasha,+ Nokuti mweya wangu wakapotera kwamuri;+ Ndinopotera mumumvuri wemapapiro enyu kusvikira nhamo dzapfuura.+   Ndinoshevedzera kuna Mwari Wokumusorosoro, kuna Mwari wechokwadi anodzigumisa nokuda kwangu.+   Achatumira rubatsiro kubva kudenga ondiponesa.+ Chokwadi achavhiringidza uya anondikachura.+ Sera. Mwari achatumira mutsa wake worudo nechokwadi chake.+   Mweya wangu uri pakati peshumba;+ Handigoni kurara pasi pakati pevaparadzi, kunyange vanakomana vevanhu, Vane mazino anenge mapfumo nemiseve,+ Vane rurimi runenge bakatwa rakapinza.+   Haiwa, kwidziridzwai kumusoro kwematenga, haiwa Mwari;+ Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yose.+   Vakagadzirira tsoka dzangu mambure;+ Mweya wangu wakakotamiswa.+ Vakachera gomba pamberi pangu; Vakawira mukati maro.+ Sera.   Mwoyo wangu wakasimba, haiwa Mwari,+ Mwoyo wangu wakasimba. Ndichaimba uye ndichaimba rwiyo.+   Muka, haiwa iwe kukudzwa kwangu;+ Muka, haiwa iwe chiridzwa chine tambo; newewo, haiwa iwe rudimbwa.+ Ndichamutsa mambakwedza.   Ndichakurumbidzai pakati pemarudzi, haiwa Jehovha;+ Ndichakuimbirai pakati pemapoka emarudzi.+ 10  Nokuti mutsa wenyu worudo mukuru kusvikira kumatenga,+ Nechokwadi chenyu kusvikira kumatenga.+ 11  Kwidziridzwai pamusoro pematenga, haiwa Mwari;+ Kukudzwa kwenyu ngakuve pamusoro penyika yose.

Mashoko Emuzasi