Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 56:1-13

Kumutungamiriri weNjiva Yakanyarara pane dziya dziri kure. Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Paakabatwa nevaFiristiya muGati.+ 56  Ndinzwirei nyasha, haiwa Mwari, nokuti munhuwo zvake andikachura.+ Achirwa zuva rose, anoramba achindidzvinyirira.+   Vavengi vangu vanoramba vachikachura zuva rose,+ Nokuti kune vakawanda vari kurwa neni vachizvikudza.+   Chero zuva ripi zvaro randichatya, ini ndichavimba nemi.+   Ndicharumbidza shoko rake maererano naMwari.+ Ndakavimba naMwari; handizotyi.+ Munhu wenyama angandiitei?+   Zuva rose vanoramba vachikuvadza zvinhu zvangu; Zvose zvavanondifungira zvakaipa.+   Vanorwisa, vovanda,+ Ivo vanoramba vachitarira tsoka dzangu,+ Pavanenge vakamirira mweya wangu.+   Varasei nokuda kwezvinhu zvavo zvinokuvadza.+ Wisirai marudzi pasi makatsamwa, haiwa Mwari.+   Makanyora pasi kuva kwangu mupoteri.+ Isai misodzi yangu muhombodo yenyu.+ Haisi mubhuku renyu here?+   Panguva iyoyo vavengi vangu vachadzoka, pazuva randichashevedzera;+ Ndinonyatsoziva izvi, kuti Mwari ari kurutivi rwangu.+ 10  Ndicharumbidza shoko rake ndiri pamwe naMwari;+ Ndicharumbidza shoko rake ndiri pamwe naJehovha.+ 11  Ndakavimba naMwari. Handizotyi.+ Munhu wepanyika angandiitei?+ 12  Haiwa Mwari, pandiri pane mhiko dzandakaita kwamuri.+ Ndichaita zvinoratidza kukuongai.+ 13  Nokuti makanunura mweya wangu parufu+ Hamuna kununura tsoka dzangu kuti dzirege kugumburwa here?+ Kuti ndifambe-fambe pamberi paMwari muchiedza chevapenyu.+

Mashoko Emuzasi