Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 55:1-23

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 55  Haiwa Mwari, teererai munyengetero wangu;+ Musavanda pandinokumbira kunzwirwa nyasha.+   Nditeererei mundipindure.+ Ndinoshayiswa zororo nokunetseka kwangu,+ Uye ndinongonetseka,   Nokuda kwenzwi romuvengi, nokuda kwokudzvinyirira kwomunhu akaipa.+ Nokuti vanoramba vachindidonhedzera zvinhu zvinokuvadza,+ Vanoramba vachindivenga vakatsamwa.+   Mwoyo wangu uri kurwadziwa kwazvo mukati mangu,+ Kutyisa kworufu kwandiwira.+   Kutya, iko kudedera kunopinda mandiri,+ Uye kubvunda kunondifukidza.   Ndinoramba ndichiti: “Haiwa, kudai ndiine mapapiro seane njiva!+ Ndaibhururuka ndonogara kumwe.+   Tarirai! Ndaizotizira kure;+ Ndaizogara murenje.+—Sera—   Ndaizochimbidza kuenda kunzvimbo yokuti ndipukunyukire Ndichibva kumhepo inovhuvhuta, kumhepo ine mvura.”+   Haiwa Jehovha, vhiringidzai, paradzanisai ndimi dzavo,+ Nokuti ndakaona chisimba nokuitirana nharo muguta.+ 10  Vanoritenderera masikati nousiku vari pamasvingo aro;+ Zvinhu zvinokuvadza nezvinonetsa zviri mariri.+ 11  Nhamo dziri mariri; Kudzvinyirira nounyengeri hazvina kubva munzvimbo yaro inoungana vanhu.+ 12  Nokuti haasi muvengi akandizvidza;+ Zvimwe ndingadai ndakazvishivirira. Akanga asiri munhu anondivenga kwazvo akazvitutumadza kwazvo kwandiri;+ Zvimwe ndingadai ndakamuvanda.+ 13  Asi ndiwe, iwe munhuwo zvake akanga akaenzana neni,+ Shamwari yangu uye wandinozivana naye,+ 14  Nokuti taishamwaridzana zvakanaka tiri pamwe chete;+ Taiwanzofamba mumba maMwari tiri pamwe chete nevazhinji.+ 15  Kuparadzwa ngakuve pavari!+ Ngavaburukire muSheori vari vapenyu;+ Nokuti zvinhu zvakaipa zvave zviri mavari munguva yavakagara vari vatorwa.+ 16  Asi ini ndichashevedzera kuna Mwari;+ Uye Jehovha achandiponesa.+ 17  Manheru nemangwanani nemasikati ndinongonetseka uye ndinochema,+ Uye iye anonzwa inzwi rangu.+ 18  Achadzikinura uye achaisa mweya wangu murugare pakurwiswa kwandiri kuitwa,+ Nokuti vava kurwisana neni vari vazhinjizhinji.+ 19  Mwari achanzwa ovapindura,+ Kunyange Iye agere pachigaro choumambo somunguva yakapfuura+—Sera— Vaya vasina zvinochinja+ Uye vasina kutya Mwari.+ 20  Akatambanudzira maoko ake vaya vane rugare naye;+ Akasvibisa sungano yake.+ 21  Mashoko omuromo wake anotsvedzerera kupfuura ruomba,+ Asi mwoyo wake unongoda zvokurwa.+ Mashoko ake manyoro kupfuura mafuta,+ Asi iwo mapakatwa akavhomorwa.+ 22  Kanda mutoro wako pana Jehovha,+ Iye achakutsigira.+ Haazombobvumiri munhu akarurama kuti azununguke.+ 23  Asi imi, haiwa Mwari, muchavaburutsira mugomba rakadzikadzika.+ Varume vane mhosva yeropa nevanonyengera, havazorarami hafu yemazuva avo.+ Asi ini ndichavimba nemi.+

Mashoko Emuzasi