Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 51:1-19

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. Muprofita Natani paakapinda maaiva pashure pokunge arara naBhati-shebha.+ 51  Ndinzwirei nyasha, haiwa Mwari, maererano nomutsa wenyu worudo.+ Dzimai kudarika kwangu maererano nokuwanda kwengoni dzenyu.+   Nyatsondigezai kukanganisa kwangu,+ Ndichenesei pachivi changu.+   Nokuti ndinoziva kudarika kwangu,+ Uye chivi changu chiri pamberi pangu nguva dzose.+   Ndakatadzira imi, iyemi moga,+ Ndakaita zvakaipa pamberi penyu,+ Kuti muve akarurama pamunotaura,+ Kuti murege kuva nemhosva pamunotonga.+   Tarirai! Ndakaberekwa nemarwadzo okusununguka ndiine kukanganisa,+ Amai vangu vakandinambira muchivi.+   Tarirai! Makafarira chokwadi munhengo dzomukati;+ Itai kuti ndizive uchenjeri munzvimbo yakavanda.+   Ndinatsei pachivi nehisopi, kuti ndichene;+ Ndigezei, kuti ndichene kupfuura chando.+   Itai kuti ndinzwe kupembera nomufaro uye kufara,+ Kuti mapfupa amakapwanya afare.+   Vanzai chiso chenyu pazvivi zvangu,+ Mudzime kukanganisa kwangu kwose.+ 10  Sikai mwoyo wakachena mandiri, haiwa Mwari,+ Muise mafungiro matsva mandiri, akasimba.+ 11  Regai kundirasira kure nechiso chenyu;+ Haiwa, musanditorera mudzimu wenyu mutsvene.+ 12  Ndidzorerei kupembera nomufaro kworuponeso runoitwa nemi,+ Nditsigirei nomwoyo unoda.+ 13  Ndichadzidzisa vadariki nzira dzenyu,+ Kuti vatadzi vatendeukire kwamuri.+ 14  Ndinunurei pamhosva yeropa,+ haiwa Mwari, imi Mwari woruponeso rwangu,+ Kuti rurimi rwangu ruzivise nezvokururama kwenyu ruchifara.+ 15  Haiwa Jehovha, vhurai miromo yangu iyi,+ Kuti muromo wangu uzivise kurumbidzwa kwenyu.+ 16  Nokuti hamufariri chibayiro—zvimwe ndingadai ndachipa;+ Hamufariri chinopiwa chinopiswa chakakwana.+ 17  Zvibayiro kuna Mwari ndiwo mwoyo wakaputsika;+ Haiwa Mwari, hamuzozvidzi mwoyo wakaputsika nowakapwanyika.+ 18  Itirai Ziyoni zvakanaka mukurifarira kwenyu;+ Vakai masvingo eJerusarema.+ 19  Ipapo muchafadzwa nezvibayiro zvokururama,+ Nechibayiro chinopiswa nechinopiwa chakakwana;+ Ipapo nzombe dzichabayirwa paatari yenyu.+

Mashoko Emuzasi