Pisarema 50:1-23

Rwiyo rwaAsafi.+ 50  Ane Simba,+ iye Mwari, Jehovha,+ akataura,+Anoshevedza nyika,+Kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro.+   Mwari pachake akapenya+ ari muZiyoni, iro kukwana kworunako.+   Mwari wedu achauya uye haagoni kuramba akanyarara.+Moto unoparadza uri pamberi pake,+Uye kumativi ake ose kwava nedutu guru rakanyanya.+   Anoshevedzera kumatenga ari kumusoro nepanyika+Kuti atonge vanhu vake:+   “Unganidzai vakavimbika vangu kwandiri,+Vaya vanoita sungano yangu nechibayiro.”+   Matenga anozivisa nezvokururama kwake,+Nokuti Mwari ndiye Mutongi.+ Sera.   “Teererai, haiwa imi vanhu vangu, uye ini ndichataura,+Haiwa iwe Israeri, uye ndichapupurira nezvako.+Ndini Mwari, iye Mwari wako.+   Handikutsiuri nokuda kwezvibayiro zvako,+Kana kuti nokuda kwezvinopiwa zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose.+   Handizotori nzombe mumba mako,+Kana nhongo mumatanga ako. 10  Nokuti mhuka dzose dzomusango ndedzangu,+Idzo mhuka dziri mumakomo ane chiuru.+ 11  Ndinonyatsoziva zvisikwa zvose zvomumakomo zvine mapapiro,+Uye ndine mapoka makuru emhuka ari musango.+ 12  Kudai ndaiva nenzara, ndaisazozvitaura kwauri;Nokuti nyika inobereka+ nezvose zvizere mairi ndezvangu.+ 13  Ndingadya nyama yenzombe+ dzine simba here,Uye ndinganwa ropa renhongo here?+ 14  Ipa kuonga sechibayiro chako kuna Mwari,+Ripa mhiko dzako kune Wokumusorosoro;+ 15  Ndishevedze pazuva rokutambudzika.+Ndichakununura, uye iwe uchandikudza.”+ 16  Asi Mwari achati kune munhu akaipa:+“Une kodzero ipi yokuverenga mirau yangu,+Kuti utakure sungano yangu mumuromo mako?+ 17  Chokwadi, iwe—wakavenga kurangwa,+Unoramba uchirasira mashoko angu shure kwako.+ 18  Pose pawaiona mbavha, waitofadzwa nayo;+Waishamwaridzana nemhombwe.+ 19  Wakabvumira muromo wako kutaura zvakaipa,+Unoramba wakanamatidza rurimi rwako kuunyengeri.+ 20  Unogara pasi wotaura zvakaipa nezvehama yako,+Unopa mwanakomana waamai vako mhosva.+ 21  Wakaita zvinhu izvi, ini ndikaramba ndakanyarara.+Wakafunga kuti chokwadi ndaizoita sewe.+Ndichakutsiura,+ uye ndichaisa zvinhu zvako pamberi pako.+ 22  Ndapota nzwisisai izvi, imi vanokanganwa Mwari,+Kuti ndirege kukubvamburai-bvamburai pasina kana mununuri.+ 23  Munhu anopa kuonga sechibayiro chake ndiye anondikudza;+Uye uya anoramba ari munzira yakarongwa,Ndichaita kuti aone ruponeso runoitwa naMwari.”+

Mashoko Emuzasi