Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 50:1-23

Rwiyo rwaAsafi.+ 50  Ane Simba,+ iye Mwari, Jehovha,+ akataura,+ Anoshevedza nyika,+ Kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro.+   Mwari pachake akapenya+ ari muZiyoni, iro kukwana kworunako.+   Mwari wedu achauya uye haagoni kuramba akanyarara.+ Moto unoparadza uri pamberi pake,+ Uye kumativi ake ose kwava nedutu guru rakanyanya.+   Anoshevedzera kumatenga ari kumusoro nepanyika+ Kuti atonge vanhu vake:+   “Unganidzai vakavimbika vangu kwandiri,+ Vaya vanoita sungano yangu nechibayiro.”+   Matenga anozivisa nezvokururama kwake,+ Nokuti Mwari ndiye Mutongi.+ Sera.   “Teererai, haiwa imi vanhu vangu, uye ini ndichataura,+ Haiwa iwe Israeri, uye ndichapupurira nezvako.+ Ndini Mwari, iye Mwari wako.+   Handikutsiuri nokuda kwezvibayiro zvako,+ Kana kuti nokuda kwezvinopiwa zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose.+   Handizotori nzombe mumba mako,+ Kana nhongo mumatanga ako. 10  Nokuti mhuka dzose dzomusango ndedzangu,+ Idzo mhuka dziri mumakomo ane chiuru.+ 11  Ndinonyatsoziva zvisikwa zvose zvomumakomo zvine mapapiro,+ Uye ndine mapoka makuru emhuka ari musango.+ 12  Kudai ndaiva nenzara, ndaisazozvitaura kwauri; Nokuti nyika inobereka+ nezvose zvizere mairi ndezvangu.+ 13  Ndingadya nyama yenzombe+ dzine simba here, Uye ndinganwa ropa renhongo here?+ 14  Ipa kuonga sechibayiro chako kuna Mwari,+ Ripa mhiko dzako kune Wokumusorosoro;+ 15  Ndishevedze pazuva rokutambudzika.+ Ndichakununura, uye iwe uchandikudza.”+ 16  Asi Mwari achati kune munhu akaipa:+ “Une kodzero ipi yokuverenga mirau yangu,+ Kuti utakure sungano yangu mumuromo mako?+ 17  Chokwadi, iwe—wakavenga kurangwa,+ Unoramba uchirasira mashoko angu shure kwako.+ 18  Pose pawaiona mbavha, waitofadzwa nayo;+ Waishamwaridzana nemhombwe.+ 19  Wakabvumira muromo wako kutaura zvakaipa,+ Unoramba wakanamatidza rurimi rwako kuunyengeri.+ 20  Unogara pasi wotaura zvakaipa nezvehama yako,+ Unopa mwanakomana waamai vako mhosva.+ 21  Wakaita zvinhu izvi, ini ndikaramba ndakanyarara.+ Wakafunga kuti chokwadi ndaizoita sewe.+ Ndichakutsiura,+ uye ndichaisa zvinhu zvako pamberi pako.+ 22  Ndapota nzwisisai izvi, imi vanokanganwa Mwari,+ Kuti ndirege kukubvamburai-bvamburai pasina kana mununuri.+ 23  Munhu anopa kuonga sechibayiro chake ndiye anondikudza;+ Uye uya anoramba ari munzira yakarongwa, Ndichaita kuti aone ruponeso runoitwa naMwari.”+

Mashoko Emuzasi