Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 5:1-12

Kumutungamiriri weNehiroti. Rwiyo rwaDhavhidhi. 5  Teererai mashoko angu,+ haiwa Jehovha; Fungai nezvokugomera kwangu.   Teererai inzwi rokuchemera kwangu kubatsirwa,+ Haiwa imi Mambo+ wangu naMwari wangu, nokuti ndinonyengetera kwamuri.+   Haiwa Jehovha, mangwanani muchanzwa inzwi rangu;+ Mangwanani ndichataura nemi ndorindira.+   Nokuti hamusi Mwari anofarira zvakaipa;+ Hapana munhu akaipa angagara nemi kwenguva chero ipi zvayo.+   Hapana vanozvirumbidza vangamira pamberi penyu.+ Munovenga vose vaya vanoita zvinhu zvinokuvadza;+   Muchaparadza vaya vanoreva nhema.+ Jehovha anosema munhu anoteura ropa+ neanonyengera.+   Asi nokuda kwoukuru hwomutsa wenyu worudo+ Ndichapinda mumba menyu,+ Ndichakotama ndakatarira kutemberi yenyu tsvene ndichikutyai.+   Haiwa Jehovha, nditungamirirei mukururama+ kwenyu nokuda kwevanondivenga;+ Itai kuti nzira yenyu ive yakati chechetere pamberi pangu.+   Nokuti mumuromo mavo hamuna chinhu chakavimbika;+ Mukati mavo inongova nhamo.+ Huro dzavo iguva rakavhurika;+ Vanoshandisa rurimi runonyengera.+ 10  Mwari achavati vane mhosva;+ Vachawa nokuda kwemazano avo.+ Ngavaparadzirwe nokuda kwokuwanda kwokudarika kwavo,+ Nokuti vakakupandukirai.+ 11  Asi vose vanopotera kwamuri vachafara;+ Vachashevedzera nomufaro nokusingagumi.+ Muchavavharidzira, Uye vaya vanoda zita renyu vachakupembererai nomufaro.+ 12  Nokuti imi muchakomborera munhu wose akarurama,+ haiwa Jehovha; Muchavakomba+ nokuvafarira kwenyu sokunge nenhoo huru.+

Mashoko Emuzasi