Pisarema 49:1-20

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 49  Inzwai izvi, imi marudzi.Teererai, imi mose vagari vari mumamiriro ezvinhu epanguva ino,+   Imi vanakomana vevanhu pamwe chete nemi vanakomana vomunhu,Iwe mupfumi newe murombo pamwe chete.+   Muromo wangu uchataura zvinhu zvouchenjeri,+Uye mwoyo wangu uchafungisisa zvinhu zvokunzwisisa.+   Ndicharerekera nzeve yangu kuchirevo;+Ndichadudzira chirahwe+ changu norudimbwa.   Nei ndichifanira kutya mumazuva ezvakaipa,+Pandinokombwa nokukanganisa kwevanonditorera nzvimbo?+   Vaya vanovimba nezvavanorarama nazvo,+Uye vanoramba vachizvirumbidza pamusoro pokuwanda kwepfuma yavo,+   Hapana kana mumwe chete wavo anogona kudzikinura kunyange hama yake,+Kana kupa Mwari rudzikinuro nokuda kwake;   (Mutengo wokudzikinura mweya yavo unokosha kwazvo+Zvokuti haupo nokusingagumi)   Kuti arambe achirarama nokusingaperi uye arege kuona gomba.+ 10  Nokuti anoona kuti kunyange vakachenjera vanofa,+Benzi neasingafungi vanoparara pamwe chete,+Vanosiyira vamwe zvavairarama nazvo.+ 11  Chido chemwoyo yavo ndechokuti dzimba dzavo dzigare nokusingagumi,+Tebhenekeri dzavo dzigare kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+Vakatumidza nyika dzavo mazita avo.+ 12  Asi kunyange zvazvo munhu wepanyika achikudzwa, haagoni kuramba achigarapo;+Chokwadi akafanana nemhuka dzakaparadzwa.+ 13  Iyi ndiyo nzira yevaya vane upenzi,+Neyevaya vanovatevera, vanofarira zvavanotaura. Sera. 14  Vakatarirwa kuenda kuSheori semakwai;+Rufu ruchavafudza;+Vakarurama vachava nesimba pavari mangwanani,+Miviri yavo ichaparara;+Mumwe nomumwe wavo achawana Sheori panzvimbo pokuwana nzvimbo yakakwirira yokugara.+ 15  Zvisinei, Mwari achadzikinura mweya wangu paruoko rweSheori,+Nokuti achandigamuchira. Sera. 16  Usatya nokuti mumwe munhu anowana pfuma,+Nokuti kukudzwa kweimba yake kunowedzera,+ 17  Nokuti parufu rwake hapana kana chinhu chaanogona kuenda nacho;+Kukudzwa kwake hakuzoendi pamwe chete naye.+ 18  Nokuti akaramba achikomborera mweya wake muupenyu hwake hwose;+(Vanhu vachakurumbidza nokuti unozviitira zvakanaka)+ 19  Pakupedzisira mweya wake unongosvika kuchizvarwa chemadzitateguru ake.+Havazomboonizve chiedza.+ 20  Kunyange zvazvo munhu wepanyika achikudzwa, iye ari munhu asinganzwisisi,+Chokwadi akafanana nemhuka dzakaparadzwa.+

Mashoko Emuzasi