Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 49:1-20

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 49  Inzwai izvi, imi marudzi. Teererai, imi mose vagari vari mumamiriro ezvinhu epanguva ino,+   Imi vanakomana vevanhu pamwe chete nemi vanakomana vomunhu, Iwe mupfumi newe murombo pamwe chete.+   Muromo wangu uchataura zvinhu zvouchenjeri,+ Uye mwoyo wangu uchafungisisa zvinhu zvokunzwisisa.+   Ndicharerekera nzeve yangu kuchirevo;+ Ndichadudzira chirahwe+ changu norudimbwa.   Nei ndichifanira kutya mumazuva ezvakaipa,+ Pandinokombwa nokukanganisa kwevanonditorera nzvimbo?+   Vaya vanovimba nezvavanorarama nazvo,+ Uye vanoramba vachizvirumbidza pamusoro pokuwanda kwepfuma yavo,+   Hapana kana mumwe chete wavo anogona kudzikinura kunyange hama yake,+ Kana kupa Mwari rudzikinuro nokuda kwake;   (Mutengo wokudzikinura mweya yavo unokosha kwazvo+ Zvokuti haupo nokusingagumi)   Kuti arambe achirarama nokusingaperi uye arege kuona gomba.+ 10  Nokuti anoona kuti kunyange vakachenjera vanofa,+ Benzi neasingafungi vanoparara pamwe chete,+ Vanosiyira vamwe zvavairarama nazvo.+ 11  Chido chemwoyo yavo ndechokuti dzimba dzavo dzigare nokusingagumi,+ Tebhenekeri dzavo dzigare kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+ Vakatumidza nyika dzavo mazita avo.+ 12  Asi kunyange zvazvo munhu wepanyika achikudzwa, haagoni kuramba achigarapo;+ Chokwadi akafanana nemhuka dzakaparadzwa.+ 13  Iyi ndiyo nzira yevaya vane upenzi,+ Neyevaya vanovatevera, vanofarira zvavanotaura. Sera. 14  Vakatarirwa kuenda kuSheori semakwai;+ Rufu ruchavafudza;+ Vakarurama vachava nesimba pavari mangwanani,+ Miviri yavo ichaparara;+ Mumwe nomumwe wavo achawana Sheori panzvimbo pokuwana nzvimbo yakakwirira yokugara.+ 15  Zvisinei, Mwari achadzikinura mweya wangu paruoko rweSheori,+ Nokuti achandigamuchira. Sera. 16  Usatya nokuti mumwe munhu anowana pfuma,+ Nokuti kukudzwa kweimba yake kunowedzera,+ 17  Nokuti parufu rwake hapana kana chinhu chaanogona kuenda nacho;+ Kukudzwa kwake hakuzoendi pamwe chete naye.+ 18  Nokuti akaramba achikomborera mweya wake muupenyu hwake hwose;+ (Vanhu vachakurumbidza nokuti unozviitira zvakanaka)+ 19  Pakupedzisira mweya wake unongosvika kuchizvarwa chemadzitateguru ake.+ Havazomboonizve chiedza.+ 20  Kunyange zvazvo munhu wepanyika achikudzwa, iye ari munhu asinganzwisisi,+ Chokwadi akafanana nemhuka dzakaparadzwa.+

Mashoko Emuzasi