Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 48:1-14

Rumbo. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 48  Jehovha mukuru uye anofanira kurumbidzwa kwazvo+ Muguta raMwari wedu,+ imo mugomo rake dzvene.+   Rakanaka nokuti rakakwirira, iro mufaro mukuru wenyika yose,+ Ndizvo zvakaita Gomo reZiyoni riri kumativi ari kure okuchamhembe,+ Taundi raMambo Mukuru.+   Mwari akazivikanwa senzvimbo yakakwirira yakachengeteka mushongwe dzaro dzokugara.+   Nokuti, tarirai! madzimambo akasangana aita zvokurangana,+ Akapfuura ari pamwe chete.+   Iwo akaona; naizvozvo akashamiswa. Akanetseka, akamhanyiswa avhundutswa.+   Akabatwa nokudedera ari ikoko,+ Nemarwadzo okusununguka akaita seaya omukadzi ari kusununguka.+   Munoparadza ngarava dzokuTashishi nemhepo yokumabvazuva.+   Takaona zvakaita sokunzwa kwatanga tangoita+ Muguta raJehovha wemauto, muguta raMwari wedu.+ Mwari acharisimbisa kwazvo nokusingagumi.+ Sera.   Haiwa Mwari, takafungisisa nezvomutsa wenyu worudo+ Tiri mutemberi yenyu.+ 10  Haiwa Mwari, kurumbidzwa kwenyu kwakangofanana nezita renyu+ Kusvikira kumiganhu yenyika. Ruoko rwenyu rworudyi rwakazara kururama.+ 11  Gomo reZiyoni+ ngarifare, Mataundi ari pasi peJudha ngaafare,+ nokuda kwezvamakatonga.+ 12  Forai muchitenderera Ziyoni, muripoterere,+ Verengai shongwe dzaro.+ 13  Isai mwoyo yenyu parusvingo rwaro runodzivirira.+ Ongororai shongwe dzaro dzokugara, Kuti muzvirondedzere kuchizvarwa chomunguva yemberi.+ 14  Nokuti Mwari uyu ndiye Mwari wedu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+ Iye achatitungamirira kusvikira tafa.+

Mashoko Emuzasi