Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 48:1-14

Rumbo. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 48  Jehovha mukuru uye anofanira kurumbidzwa kwazvo+Muguta raMwari wedu,+ imo mugomo rake dzvene.+   Rakanaka nokuti rakakwirira, iro mufaro mukuru wenyika yose,+Ndizvo zvakaita Gomo reZiyoni riri kumativi ari kure okuchamhembe,+Taundi raMambo Mukuru.+   Mwari akazivikanwa senzvimbo yakakwirira yakachengeteka mushongwe dzaro dzokugara.+   Nokuti, tarirai! madzimambo akasangana aita zvokurangana,+Akapfuura ari pamwe chete.+   Iwo akaona; naizvozvo akashamiswa.Akanetseka, akamhanyiswa avhundutswa.+   Akabatwa nokudedera ari ikoko,+Nemarwadzo okusununguka akaita seaya omukadzi ari kusununguka.+   Munoparadza ngarava dzokuTashishi nemhepo yokumabvazuva.+   Takaona zvakaita sokunzwa kwatanga tangoita+Muguta raJehovha wemauto, muguta raMwari wedu.+Mwari acharisimbisa kwazvo nokusingagumi.+ Sera.   Haiwa Mwari, takafungisisa nezvomutsa wenyu worudo+Tiri mutemberi yenyu.+ 10  Haiwa Mwari, kurumbidzwa kwenyu kwakangofanana nezita renyu+Kusvikira kumiganhu yenyika.Ruoko rwenyu rworudyi rwakazara kururama.+ 11  Gomo reZiyoni+ ngarifare,Mataundi ari pasi peJudha ngaafare,+ nokuda kwezvamakatonga.+ 12  Forai muchitenderera Ziyoni, muripoterere,+Verengai shongwe dzaro.+ 13  Isai mwoyo yenyu parusvingo rwaro runodzivirira.+Ongororai shongwe dzaro dzokugara,Kuti muzvirondedzere kuchizvarwa chomunguva yemberi.+ 14  Nokuti Mwari uyu ndiye Mwari wedu nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+Iye achatitungamirira kusvikira tafa.+

Mashoko Emuzasi