Pisarema 46:1-11

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora+ rweVasikana. 46  Mwari ndiye nzvimbo yedu yokupotera nesimba redu,+Rubatsiro runowanika zviri nyore pakutambudzika.+   Ndokusaka tisingazotyi, kunyange kana nyika ikachinja+Uye kunyange makomo akazununguka achipinda mumwoyo wegungwa guru;+   Kunyange mvura yaro ikava isina kugadzikana, ichipupuma,+Kunyange makomo akazununguka parinovinduka.+ Sera.   Pane rwizi rune hova dzinoita kuti guta raMwari rifare,+Iyo tebhenekeri huru tsvenetsvene yoWokumusorosoro.+   Mwari ari pakati peguta racho;+ iro harizozununguswi.+Mwari acharibatsira pakutanga kwemangwanani.+   Marudzi akaita mheremhere,+ umambo hwakazununguka;Iye akataura nenzwi rake, nyika ikanyunguduka.+   Jehovha wemauto anesu;+Mwari waJakobho ndiye nzvimbo yedu yakakwirira yakachengeteka.+ Sera.   Uyai, onai mabasa aJehovha,+Maitiro aakaita zviitiko zvinokatyamadza panyika.+   Anogumisa hondo kusvikira kumugumo wenyika.+Anotyora uta uye anogura-gura pfumo;+Anopisa ngoro nomoto.+ 10  “Bvumai, muzive kuti ndini Mwari.+Ndichakwidziridzwa pakati pemarudzi,+Ndichakwidziridzwa munyika.”+ 11  Jehovha wemauto anesu;+Mwari waJakobho ndiye nzvimbo yedu yakakwirira yakachengeteka.+ Sera.

Mashoko Emuzasi