Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 45:1-17

Kumutungamiriri weMaruva. Rwiyo rwevanakomana vaKora. Maskiri. Rwiyo rwevakadzi vanodiwa. 45  Mwoyo wangu watutuma nenyaya yakanaka.+ Ndiri kuti: “Mabasa angu ane chokuita namambo.”+ Rurimi rwangu ngaruve chinyoreso+ chomukopi ane unyanzvi.+   Chokwadi wakanaka kupfuura vanakomana vevanhu.+ Nyasha dzakadururirwa pamiromo yako.+ Ndokusaka Mwari akakukomborera nokusingagumi.+   Sungira bakatwa+ rako pachidya chako, haiwa iwe ane simba,+ Nokukudzwa kwako nokubwinya+ kwako.   Enda ubudirire+ nokubwinya kwako; Tasva bhiza rako nokuda kwechokwadi nokuzvininipisa nokururama,+ Ruoko rwako rworudyi ruchakurayiridza zvinhu zvinotyisa.+   Miseve yako yakapinza—marudzi anoramba achiwira pasi pako+ Mumwoyo yevavengi vamambo.+   Mwari ndiye chigaro chako choumambo nokusingagumi, kunyange nokusingaperi;+ Tsvimbo youmambo hwako itsvimbo yokururama.+   Iwe wakada kururama+ uye unovenga uipi.+ Ndokusaka Mwari, iye Mwari wako,+ akakuzodza+ nemafuta okupembera nomufaro+ kupfuura vamwe vako.+   Nguo dzako dzose dzinonhuhwirira mura nearosi nekasiya;+ Zviridzwa zvine tambo zvinobva mumuzinda wakaisvonaka wenyanga dzenzou+ zvakaita kuti ufare.   Vanasikana+ vemadzimambo ndevamwe vevakadzi vako vanokudzwa. Vahosi+ vakamira kuruoko rwako rworudyi vakashonga ndarama yokuOfiri.+ 10  Teerera, haiwa iwe mwanasikana, uone, uye rereka nzeve yako; Kanganwa vanhu vako neimba yababa vako.+ 11  Mambo achasuwa kunaka kwako,+ Nokuti ndiye ishe wako,+ Naizvozvo mukotamire.+ 12  Mwanasikana weTire aripowo nechipo+ Vapfumi pakati pevanhu vachatsvaka kunzwirwa nyasha.+ 13  Mwanasikana wamambo anokudzwa kwazvo mukati memba;+ Zvipfeko zvake zvakarukwa nendarama. 14  Achaunzwa kuna mambo akapfeka chipfeko chakarukwa.+ Mhandara dzinomutevera seshamwari dzake dziri kupinzwa mauri.+ 15  Vachaunzwa nokufara kwazvo nomufaro; Vachapinda mumuzinda wamambo. 16  Panzvimbo yemadzitateguru+ ako pachava nevanakomana+ vako, Vauchagadza kuti vave machinda munyika yose.+ 17  Ndichataura nezvezita renyu kuzvizvarwa zvose zviri kuuya.+ Ndokusaka marudzi achakurumbidzai nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.

Mashoko Emuzasi