Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 45:1-17

Kumutungamiriri weMaruva. Rwiyo rwevanakomanavaKora. Maskiri. Rwiyo rwevakadzi vanodiwa. 45  Mwoyo wangu watutuma nenyaya yakanaka.+Ndiri kuti: “Mabasa angu ane chokuita namambo.”+Rurimi rwangu ngaruve chinyoreso+ chomukopi ane unyanzvi.+   Chokwadi wakanaka kupfuura vanakomana vevanhu.+Nyasha dzakadururirwa pamiromo yako.+Ndokusaka Mwari akakukomborera nokusingagumi.+   Sungira bakatwa+ rako pachidya chako, haiwa iwe ane simba,+Nokukudzwa kwako nokubwinya+ kwako.   Enda ubudirire+ nokubwinya kwako;Tasva bhiza rako nokuda kwechokwadi nokuzvininipisa nokururama,+Ruoko rwako rworudyi ruchakurayiridza zvinhu zvinotyisa.+   Miseve yako yakapinza—marudzi anoramba achiwira pasi pako+Mumwoyo yevavengi vamambo.+   Mwari ndiye chigaro chako choumambo nokusingagumi, kunyange nokusingaperi;+Tsvimbo youmambo hwako itsvimbo yokururama.+   Iwe wakada kururama+ uye unovenga uipi.+Ndokusaka Mwari, iye Mwari wako,+ akakuzodza+ nemafuta okupembera nomufaro+ kupfuura vamwe vako.+   Nguo dzako dzose dzinonhuhwirira mura nearosi nekasiya;+Zviridzwa zvine tambo zvinobva mumuzinda wakaisvonaka wenyanga dzenzou+ zvakaita kuti ufare.   Vanasikana+ vemadzimambo ndevamwe vevakadzi vako vanokudzwa.Vahosi+ vakamira kuruoko rwako rworudyi vakashonga ndarama yokuOfiri.+ 10  Teerera, haiwa iwe mwanasikana, uone, uye rereka nzeve yako;Kanganwa vanhu vako neimba yababa vako.+ 11  Mambo achasuwa kunaka kwako,+Nokuti ndiye ishe wako,+Naizvozvo mukotamire.+ 12  Mwanasikana weTire aripowo nechipo+Vapfumi pakati pevanhu vachatsvaka kunzwirwa nyasha.+ 13  Mwanasikana wamambo anokudzwa kwazvo mukati memba;+Zvipfeko zvake zvakarukwa nendarama. 14  Achaunzwa kuna mambo akapfeka chipfeko chakarukwa.+Mhandara dzinomutevera seshamwari dzake dziri kupinzwa mauri.+ 15  Vachaunzwa nokufara kwazvo nomufaro;Vachapinda mumuzinda wamambo. 16  Panzvimbo yemadzitateguru+ ako pachava nevanakomana+ vako,Vauchagadza kuti vave machinda munyika yose.+ 17  Ndichataura nezvezita renyu kuzvizvarwa zvose zviri kuuya.+Ndokusaka marudzi achakurumbidzai nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.

Mashoko Emuzasi