Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 44:1-26

Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ Maskiri. 44  Haiwa Mwari, takanzwa nenzeve dzedu, Madzitateguru edu akarondedzera kwatiri+ Basa ramakaita mumazuva avo,+ Mumazuva ekare kare.+   Imi pachenyu noruoko rwenyu makadzingawo marudzi,+ Mukadyara madzitateguru panzvimbo yemarudzi acho.+ Makaputsa mapoka emarudzi uye makaadzinga.+   Nokuti iwo haana kutora nyika yacho kuti ive yawo nebakatwa rawo,+ Ruoko rwawo harusi irwo rwakaaunzira ruponeso.+ Nokuti rwaiva ruoko rwenyu rworudyi nechanza+ chenyu nechiedza chechiso chenyu, Nokuti maiafarira.+   Imi muri Mambo wangu, haiwa Mwari.+ Rayirai kuti Jakobho awane ruponeso rukuru.+   Nemi tichawisira pasi mhandu dzedu;+ Tichatsika-tsika vaya vanotimukira muzita renyu.+   Nokuti handina kuramba ndichivimba nouta hwangu+ Uye harisi bakatwa rangu rakanga richindiponesa.+   Nokuti makatiponesa pamhandu dzedu,+ Makanyadzisa vaya vaitivenga kwazvo.+   Ticharumbidza Mwari zuva rose,+ Ticharumbidza zita renyu nokusingagumi.+ Sera.   Asi zvino makatirasa uye munoramba muchitinyadzisa,+ Uye hamuendi nemauto edu.+ 10  Munoramba muchiita kuti titize mhandu,+ Vaya vanotivenga kwazvo vakangopamba havo.+ 11  Munotisiya semakwai, sechimwe chinhu chokudya,+ Uye makatiparadzira pakati pemarudzi.+ 12  Munotengesa vanhu venyu pasina chamunowana,+ Uye hamuna kuwana pfuma nomutengo wavo. 13  Makaita kuti tive chinhu chinozvidzwa nevavakidzani vedu,+ Chinhu chinonyombwa nechinosekwa navose vaya vakatipoteredza.+ 14  Makaita kuti tive chirevo pakati pemarudzi,+ Chinhu chinodzungudzirwa musoro pakati pemapoka emarudzi.+ 15  Zuva rose kunyara kwangu kuri pamberi pangu, Uye nyadzi dzechiso changu dzandifukidza,+ 16  Nokuda kweinzwi rouya anozvidza uye anotuka, Nokuda kwomuvengi nouya anotsiva.+ 17  Zvose izvi ndizvo zvatiwira, hatina kukukanganwai,+ Uye hatina kuita zvenhema musungano yenyu.+ 18  Mwoyo yedu haina kudzokera shure isingatendi,+ Uyewo tsoka dzedu hadzitsauki pagwara renyu.+ 19  Nokuti makatipwanyira munzvimbo yehunguhwe,+ Uye munotifukidza nezarima.+ 20  Kana takakanganwa zita raMwari wedu, Kana kuti takatambanudzira zvanza zvedu kuna mwari wokumwe,+ 21  Mwari haazotsvaki izvi here?+ Nokuti anoziva zvakavanzika zvomwoyo.+ 22  Asi takaurayiwa nokuda kwenyu zuva rose; Takanzi tiri makwai okuti aurayiwe.+ 23  Mukai. Munorambirei makarara, haiwa Jehovha?+ Mukai. Musaramba muchitirasa nokusingaperi.+ 24  Munorambirei makavanza chiso chenyu? Munokanganwirei kutambudzika kwedu nokudzvinyirirwa kwedu?+ 25  Nokuti mweya yedu yakakotamira kuguruva;+ Dumbu redu ranamatira pasi. 26  Simukai mutibatsire+ Uye tidzikinurei nokuda kwomutsa wenyu worudo.+

Mashoko Emuzasi