Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 43:1-5

43  Nditongei,+ haiwa Mwari,Nditongerei mhosva+ iri pakati pangu norudzi rusina kuvimbika.Ndipukunyutsei pamunhu anonyengera neasina kururama.+   Nokuti muri Mwari wenhare yangu.+Mandirasireiko?Ndinofambireiko ndakasuruvara nokuda kwokudzvinyirirwa kwandinoitwa nomuvengi?+   Tumai chiedza chenyu nechokwadi chenyu.+Izvi ngazvinditungamirire.+Ngazvindiendese kugomo renyu dzvene nokutebhenekeri yenyu huru.+   Ndichaenda kuatari yaMwari,+Kuna Mwari, iye kufara kwangu kwokupembera.+Ndichakurumbidzai norudimbwa, haiwa Mwari, imi Mwari wangu.+   Nei wapererwa netariro, haiwa mweya wangu,+Nei usina kugadzikana mukati mangu?Mirira Mwari,+Nokuti ndichamurumbidza soruponeso rwangu rukuru uye saMwari wangu.+

Mashoko Emuzasi