Pisarema 42:1-11

Kumutungamiriri. Maskiri yevanakomana vaKora.+ 42  Sezvinoita nondo hadzi inosuwa hova dzemvura,Saizvozvowo mweya wangu unokusuwai, haiwa Mwari.+   Mweya wangu une nyota nokuda kwaMwari,+ nokuda kwaMwari mupenyu.+Ndichauya rini kuti ndizviratidze pamberi paMwari?+   Misodzi yangu yava zvokudya masikati nousiku,+Pavanenge vachiti kwandiri zuva rose: “Mwari wako ari kupi?”+   Ndichayeuka zvinhu izvi, uye ndichadururira mweya wangu mukati mangu.+Nokuti ndaimbopfuura ndiine vanhu vazhinji,Ndaimbofamba zvishoma nezvishoma ndiri pamberi pavo ndichienda kuimba yaMwari,+Nenzwi rokushevedzera kwokufara nerokuonga,+Reboka revanhu riri kupemberera mutambo.+   Nei wapererwa netariro, haiwa mweya wangu,+Nei usina kugadzikana mukati mangu?+Mirira Mwari,+Nokuti ndichamurumbidza soruponeso rwangu rukuru.+   Haiwa Mwari wangu, mweya wangu wapererwa netariro mukati mangu.+Ndokusaka ndichikuyeukai,+Ndiri munyika yaJodhani nepanzvimbo dzakakwirira dzeHemoni,+Ndiri pagomo duku.+   Mvura yakadzika iri kushevedza mvura yakadzikaPanotinhira mapopoma emvura yenyu.Masaisai enyu ose nemafungu enyu+Zvakapfuura nepamusoro pangu.+   Jehovha acharayira mutsa wake worudo masikati,+Rwiyo rwake ruchava neni usiku;+Ndichanyengetera kuna Mwari woupenyu hwangu.+   Ndichati kuna Mwari, iye ibwe rangu:+“Mandikanganwireiko?+Ndinofambireiko ndakasuruvara nokuda kwokudzvinyirira kwomuvengi?”+ 10  Vaya vanondivenga vakandizvidza nokuponda mapfupa angu,+Pavanenge vachiti kwandiri zuva rose: “Mwari wako ari kupi?”+ 11  Nei wapererwa netariro, haiwa mweya wangu,+Nei usina kugadzikana mukati mangu?+Mirira Mwari,+Nokuti ndichamurumbidza soruponeso rwangu rukuru uye saMwari wangu.+

Mashoko Emuzasi