Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 42:1-11

Kumutungamiriri. Maskiri yevanakomana vaKora.+ 42  Sezvinoita nondo hadzi inosuwa hova dzemvura, Saizvozvowo mweya wangu unokusuwai, haiwa Mwari.+   Mweya wangu une nyota nokuda kwaMwari,+ nokuda kwaMwari mupenyu.+ Ndichauya rini kuti ndizviratidze pamberi paMwari?+   Misodzi yangu yava zvokudya masikati nousiku,+ Pavanenge vachiti kwandiri zuva rose: “Mwari wako ari kupi?”+   Ndichayeuka zvinhu izvi, uye ndichadururira mweya wangu mukati mangu.+ Nokuti ndaimbopfuura ndiine vanhu vazhinji, Ndaimbofamba zvishoma nezvishoma ndiri pamberi pavo ndichienda kuimba yaMwari,+ Nenzwi rokushevedzera kwokufara nerokuonga,+ Reboka revanhu riri kupemberera mutambo.+   Nei wapererwa netariro, haiwa mweya wangu,+ Nei usina kugadzikana mukati mangu?+ Mirira Mwari,+ Nokuti ndichamurumbidza soruponeso rwangu rukuru.+   Haiwa Mwari wangu, mweya wangu wapererwa netariro mukati mangu.+ Ndokusaka ndichikuyeukai,+ Ndiri munyika yaJodhani nepanzvimbo dzakakwirira dzeHemoni,+ Ndiri pagomo duku.+   Mvura yakadzika iri kushevedza mvura yakadzika Panotinhira mapopoma emvura yenyu. Masaisai enyu ose nemafungu enyu+ Zvakapfuura nepamusoro pangu.+   Jehovha acharayira mutsa wake worudo masikati,+ Rwiyo rwake ruchava neni usiku;+ Ndichanyengetera kuna Mwari woupenyu hwangu.+   Ndichati kuna Mwari, iye ibwe rangu:+ “Mandikanganwireiko?+ Ndinofambireiko ndakasuruvara nokuda kwokudzvinyirira kwomuvengi?”+ 10  Vaya vanondivenga vakandizvidza nokuponda mapfupa angu,+ Pavanenge vachiti kwandiri zuva rose: “Mwari wako ari kupi?”+ 11  Nei wapererwa netariro, haiwa mweya wangu,+ Nei usina kugadzikana mukati mangu?+ Mirira Mwari,+ Nokuti ndichamurumbidza soruponeso rwangu rukuru uye saMwari wangu.+

Mashoko Emuzasi