Pisarema 41:1-13

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 41  Anofara munhu anofunga nezvomunhu akaderera;+Jehovha achamupukunyutsa muzuva redambudziko.+   Jehovha achamurinda omuchengetedza ari mupenyu.+Iye achanzi anofara munyika;+Uye hamungamuisi kumweya yevavengi vake.+   Jehovha achamutsigira ari pamubhedha wourwere;+Muchachinja mubhedha wake wose munguva yokurwara kwake.+   Ini ndakati: “Haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha.+Poresai mweya wangu, nokuti ndakakutadzirai.”+   Vavengi vangu vanotaura zvakaipa pamusoro pangu vachiti:+“Achafa rini, zita rake rinyatsoparara?”   Kana mumwe munhu akauya kuzondiona, mwoyo wake unoreva nhema;+Anozviunganidzira chimwe chinhu chinokuvadza;Achabuda; achataura nezvazvo ari panze.+   Vose vaya vanondivenga vanozevezerana nezvangu vakabatana;+Vanoramba vachironga kundiitira chimwe chinhu chakaipa vachiti:+   “Chinhu chisingabatsiri chinodururwa paari;+Zvino zvaarara, haazomukizve.”+   Uyewo munhu wandaiva norugare naye, wandaivimba naye,+Aidya chingwa changu,+ andisimudzira chitsitsinho chake.+ 10  Asi imi, haiwa Jehovha, ndinzwirei nyasha muite kuti ndisimuke,+Kuti ndivatsive.+ 11  Neizvi ndinoziva kuti mandifarira,Nokuti muvengi wangu haashevedzeri mukukunda pamusoro pangu.+ 12  Asi ini makanditsigira nokuda kwokuvimbika kwangu,+Muchandiisa pamberi pechiso chenyu nokusingagumi.+ 13  Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe+Narini kusvikira narini.+Ameni, Ameni.+

Mashoko Emuzasi