Pisarema 40:1-17

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 40  Ndakatarisira kuna Jehovha nomwoyo wose,+Naizvozvo akarerekera nzeve yake kwandiri, akanzwa kuchemera kwangu kubatsirwa.+   Akandibudisawo mugomba rine ruzha,+Mumatope emadhaka.+Akabva asimudzira tsoka dzangu pamusoro peibwe;+Akasimbisa tsoka dzangu kwazvo.+   Akaisawo rwiyo rutsva mumuromo mangu,Kurumbidza kuna Mwari wedu.+Vazhinji vachazviona uye vachatya,+Vachavimba naJehovha.+   Anofara murume anovimba naJehovha+Asina kutendeudzira chiso chake kuvanhu vasingateereri,Kana kune vaya vanotsaukira kunhema.+   Imi makaita zvinhu zvizhinji,+Haiwa Jehovha Mwari wangu, iwo mabasa enyu anoshamisa nepfungwa dzenyu kwatiri;+Hapana angaenzaniswa nemi.+Kudai ndaida kuzvizivisa nokutaura nezvazvo,Zvava zvizhinji zvokuti handigoni kuzvirondedzera.+   Hamuna kufarira chibayiro nechinopiwa;+Makavhura nzeve dzangu idzi.+Hamuna kukumbira chinopiwa chinopiswa nechinopiwa chechivi.+   Nokuda kwaizvozvo, ndakati: “Tarirai ndauya,+Mumupumburu webhuku makanyorwa nezvangu.+   Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu,+Mutemo wenyu uri mukati mangu.+   Ndakazivisa mashoko akanaka okururama muungano huru.+Tarirai! Handidzivisi miromo yangu.+Haiwa Jehovha, imi munonyatsoziva izvozvo.+ 10  Handina kuvanza kururama kwenyu mumwoyo mangu.+Ndakazivisa kutendeka kwenyu noruponeso rwenyu.+Handina kuvanzira ungano huru mutsa wenyu worudo nechokwadi chenyu.”+ 11  Haiwa Jehovha, musandinyima tsitsi dzenyu.+Mutsa wenyu worudo nechokwadi chenyu ngazvindichengetedze nguva dzose.+ 12  Nokuti matambudziko akandikomba kusvikira asingachaverengeki.+Zvikanganiso zvangu zvakawanda zvakandibata kupfuura zvandaigona kuona;+Zvakava zvizhinji kupfuura bvudzi romusoro wangu,+Mwoyo wangu wakandisiya.+ 13  Haiwa Jehovha, farirai kundinunura.+Haiwa Jehovha, chimbidzai kuzondibatsira.+ 14  Vose zvavo ngavanyare uye vatsveruke+Vaya vari kutsvaka mweya wangu kuti vauparadze.+Vaya vari kufarira dambudziko rangu, ngavatendeuke vanyadziswe.+ 15  Ngavarambe vakatarira vachishamisika nokuda kwenyadzi dzavo+Ivo vari kuti kwandiri: “Tsvatu waro! Tsvatu waro!”+ 16  Ngavapembere nomufaro vakufarirei,+Ivo vose vaya vari kukutsvakai.+Ngavagare vachiti: “Jehovha ngaakudzwe,”+Vaya vanoda kuponeswa nemi.+ 17  Asi ini ndinotambudzika uye ndiri murombo.+Jehovha anondifunga.+Muri mubatsiri wangu noMupukunyutsi wangu.+Haiwa Mwari wangu, musanyanya kunonoka.+

Mashoko Emuzasi