Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 40:1-17

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 40  Ndakatarisira kuna Jehovha nomwoyo wose,+ Naizvozvo akarerekera nzeve yake kwandiri, akanzwa kuchemera kwangu kubatsirwa.+   Akandibudisawo mugomba rine ruzha,+ Mumatope emadhaka.+ Akabva asimudzira tsoka dzangu pamusoro peibwe;+ Akasimbisa tsoka dzangu kwazvo.+   Akaisawo rwiyo rutsva mumuromo mangu, Kurumbidza kuna Mwari wedu.+ Vazhinji vachazviona uye vachatya,+ Vachavimba naJehovha.+   Anofara murume anovimba naJehovha+ Asina kutendeudzira chiso chake kuvanhu vasingateereri, Kana kune vaya vanotsaukira kunhema.+   Imi makaita zvinhu zvizhinji,+ Haiwa Jehovha Mwari wangu, iwo mabasa enyu anoshamisa nepfungwa dzenyu kwatiri;+ Hapana angaenzaniswa nemi.+ Kudai ndaida kuzvizivisa nokutaura nezvazvo, Zvava zvizhinji zvokuti handigoni kuzvirondedzera.+   Hamuna kufarira chibayiro nechinopiwa;+ Makavhura nzeve dzangu idzi.+ Hamuna kukumbira chinopiwa chinopiswa nechinopiwa chechivi.+   Nokuda kwaizvozvo, ndakati: “Tarirai ndauya,+ Mumupumburu webhuku makanyorwa nezvangu.+   Ndakafarira kuita zvamunoda, haiwa Mwari wangu,+ Mutemo wenyu uri mukati mangu.+   Ndakazivisa mashoko akanaka okururama muungano huru.+ Tarirai! Handidzivisi miromo yangu.+ Haiwa Jehovha, imi munonyatsoziva izvozvo.+ 10  Handina kuvanza kururama kwenyu mumwoyo mangu.+ Ndakazivisa kutendeka kwenyu noruponeso rwenyu.+ Handina kuvanzira ungano huru mutsa wenyu worudo nechokwadi chenyu.”+ 11  Haiwa Jehovha, musandinyima tsitsi dzenyu.+ Mutsa wenyu worudo nechokwadi chenyu ngazvindichengetedze nguva dzose.+ 12  Nokuti matambudziko akandikomba kusvikira asingachaverengeki.+ Zvikanganiso zvangu zvakawanda zvakandibata kupfuura zvandaigona kuona;+ Zvakava zvizhinji kupfuura bvudzi romusoro wangu,+ Mwoyo wangu wakandisiya.+ 13  Haiwa Jehovha, farirai kundinunura.+ Haiwa Jehovha, chimbidzai kuzondibatsira.+ 14  Vose zvavo ngavanyare uye vatsveruke+ Vaya vari kutsvaka mweya wangu kuti vauparadze.+ Vaya vari kufarira dambudziko rangu, ngavatendeuke vanyadziswe.+ 15  Ngavarambe vakatarira vachishamisika nokuda kwenyadzi dzavo+ Ivo vari kuti kwandiri: “Tsvatu waro! Tsvatu waro!”+ 16  Ngavapembere nomufaro vakufarirei,+ Ivo vose vaya vari kukutsvakai.+ Ngavagare vachiti: “Jehovha ngaakudzwe,”+ Vaya vanoda kuponeswa nemi.+ 17  Asi ini ndinotambudzika uye ndiri murombo.+ Jehovha anondifunga.+ Muri mubatsiri wangu noMupukunyutsi wangu.+ Haiwa Mwari wangu, musanyanya kunonoka.+

Mashoko Emuzasi