Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 39:1-13

Kumutungamiriri weJedhutuni.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 39  Ndakati: “Ndicharinda nzira dzangu+ Kuti ndirege kutadza norurimi rwangu.+ Ndichaisa tomu kuti rive murindi womuromo wangu,+ Chero bedzi munhu akaipa ari pamberi pangu.”+   Ndakava mbeveve nokunyarara;+ Ndakaramba ndakanyarara pane zvakanaka,+ Kurwadziwa kwangu kwakadziviswa.   Mwoyo wangu wakapisa mukati mangu;+ Moto wakaramba uchibvira munguva yokugomera kwangu. Ndakataura norurimi rwangu:   “Haiwa Jehovha, itai kuti ndizive kuguma kwangu,+ Nokuyerwa kwemazuva angu—kuti kwakadini,+ Kuti ndizive kuti ndinokurumidza kupfuura zvakadini.+   Tarirai! Makaita kuti mazuva angu angova mashomanana;+ Nguva youpenyu hwangu yakaita sepasina pamberi penyu.+ Chokwadi munhu wose wepanyika, kunyange zvazvo achimira akasimba, haasi chinhu asi mhepo inofemwa.+ Sera.   Chokwadi munhu anofamba-famba somumvuri.+ Chokwadi vanoita mheremhere pasina.+ Mumwe anounganidza zvinhu uye haazivi kuti ndiani achazozvitora.+   Zvino ndakatarisirei kwamuri, haiwa Jehovha? Tariro yangu iri kwamuri.+   Ndinunurei pakudarika kwangu kwose.+ Musaita kuti ndive chinhu chinozvidzwa nebenzi.+   Ndakaramba ndakanyarara;+ ndakatadza kuvhura muromo wangu,+ Nokuti imi makazviita.+ 10  Bvisai dambudziko renyu kwandiri.+ Ndapera nokuda kwokurwisa kworuoko rwenyu.+ 11  Makaruramisa munhu nokutsiura kukanganisa,+ Munoparadza zvinhu zvake zvakanaka sezvinoita chitemamachira.+ Chokwadi munhu wose wepanyika imhepo inofemwa.+ Sera. 12  Inzwai munyengetero wangu, haiwa Jehovha, Teererai kuchemera kwangu kubatsirwa.+ Musaramba makanyarara muchiona misodzi yangu.+ Nokuti ndinongova hangu mutorwa anemi,+ Anobva kune imwe nyika sezvakanga zvakaita madzitateguru angu ose.+ 13  Regai kunditarira, kuti ndifare+ Ndisati ndaenda, ndikasazovapo.”+

Mashoko Emuzasi