Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 38:1-22

Rwiyo rwaDhavhidhi, rwokuyeuchidza. 38  Haiwa Jehovha, musanditsiura makatsamwa,+ Kana kundiruramisa makashatirwa.+   Nokuti miseve yenyu yakanyura kwazvo mandiri,+ Ruoko rwenyu rwakauya pamusoro pangu.+   Hapana pari nani munyama yangu nokuda kwokutsamwa kwenyu.+ Handina rugare mumapfupa angu nokuda kwechivi changu.+   Nokuti kukanganisa kwangu kwapfuura musoro wangu;+ Kuri kundiremera kwazvo somutoro unorema.+   Maronda angu ava kunhuhwa, anyenga, Nokuda kwoupenzi hwangu.+   Ndavhiringidzika, ndakotama zvakanyanya;+ Zuva rose ndinofamba-famba ndakasuruvara.+   Nokuti muchiuno changu munopisa kwazvo, Hapana pari nani munyama yangu.+   Ndarukutika uye ndanetseka kwazvo; Ndauura nokuda kwokugomera kwomwoyo wangu.+   Haiwa Jehovha, zvandinoda zvose zviri pamberi penyu, Kugomera kwangu kwanga kusina kuvanzwa kwamuri.+ 10  Mwoyo wangu wakarova kwazvo, simba rangu rakapera, Uyewo handisisina chiedza chemaziso angu.+ 11  Vadiwa vangu neshamwari dzangu, vanoramba vakamira kure nehosha yangu,+ Vandinonyatsozivana navo vamira kure.+ 12  Asi vaya vanotsvaka mweya wangu vanoteya misungo,+ Vaya vanonditsvakira dambudziko vakataura nezvenhamo,+ Vanoramba vachitaura nemanzwi ari pasi nezvezvinhu zvokunyengera zuva rose.+ 13  Asi ini ndaisateerera sezvinoita matsi;+ Ndaisavhura muromo wangu sezvinoita mbeveve.+ 14  Ndakaita somunhu akanga asinganzwi, Uye ndakanga ndisina zvokupikisa nazvo mumuromo mangu. 15  Nokuti ndakamirira imi, haiwa Jehovha;+ Imi makapindura, haiwa Jehovha Mwari wangu.+ 16  Nokuti ndakati: “Zvimwe vangazofara pamusoro pangu;+ Tsoka yangu payakafamba ichidzedzereka,+ vaizozvitutumadza kwazvo pamusoro pangu.”+ 17  Nokuti ndakanga ndava kuda kukamhina,+ Marwadzo angu aiva pamberi pangu nguva dzose.+ 18  Nokuti ndakataura nezvokukanganisa kwangu;+ Ndakatanga kuzvidya mwoyo nezvechivi changu.+ 19  Vavengi vangu vapenyu vakava nesimba,+ Vaya vaindivenga pasina vakava vazhinji.+ 20  Vaindipa mubayiro wezvakaipa nokuda kwezvakanaka;+ Vakaramba vachindishorawo nokuti ndakatevera zvinhu zvakanaka.+ 21  Musandisiya, haiwa Jehovha. Haiwa Mwari wangu, musaramba muri kure neni.+ 22  Chimbidzai kuzondibatsira,+ Haiwa Jehovha imi ruponeso rwangu.+

Mashoko Emuzasi