Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 37:1-40

Rwiyo rwaDhavhidhi. א [ʼAʹleph]* 37  Usatsamwira vanoita zvakaipa.+Usaitira shanje vaya vanoita zvisina kururama.+   Nokuti vachakurumidza kuoma souswa,+Uye vachaparara souswa huchangomera hwakasvibirira.+ ב [Behth]   Vimba naJehovha uite zvakanaka;+Gara panyika, uite zvinhu nokutendeka.+   Farirawo Jehovha kwazvo,+Iye achakupa zvinokumbirwa nomwoyo wako.+ ג [Giʹmel]   Isa nzira yako pana Jehovha,+Uvimbe naye,+ uye iye achazviita.+   Iye achabudisa kururama kwako sechiedza,+Uye kururamisira kwako semasikati.+ ד [Daʹleth]   Ramba wakanyarara pamberi paJehovha,+Umumirire uchimusuwa.+Usatsamwira munhu wose anoita kuti nzira yake ibudirire,+Uye munhu anoita zvaanofunga.+ ה [Heʼ]   Rega kutsamwa, usiye hasha;+Usashatirwa kuti ungoita zvakaipa.+   Nokuti vanoita zvakaipa vachaparadzwa,+Asi vaya vanotarisira kuna Jehovha ndivo vachagara nhaka yenyika.+ ו [Waw] 10  Kwangosara nguva duku, munhu akaipa haazovipozve;+Uchanyatsotarira panzvimbo yake, asi haachazovipo.+ 11  Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika,+Uye vachafara kwazvo norugare rukuru.+ ז [Zaʹyin] 12  Munhu akaipa anorongera munhu akarurama zvakaipa,+Anogeda-geda mazino ake kwaari.+ 13  Jehovha achamuseka,+Nokuti anoona kuti zuva rake richauya.+ ח [Chehth] 14  Vakaipa vakavhomora bakatwa uye vakakunga uta hwavo,+Kuti vawisire pasi anotambudzika nomurombo,+Kuti vauraye vaya vakarurama munzira yavo.+ 15  Bakatwa ravo richapinda mumwoyo mavo,+Uye uta hwavo huchatyoka.+ ט [Tehth] 16  Zvishoma zvomunhu akarurama zviri nani+Pane zvakawanda zvevakaipa vazhinji.+ 17  Nokuti maoko evakaipa achatyoka,+Asi Jehovha achange achitsigira vakarurama.+ י [Yohdh] 18  Jehovha anoziva mazuva evasina mhosva,+Nhaka yavo icharamba iripo nokusingagumi.+ 19  Havazonyadziswi munguva yedambudziko,+Vachaguta mumazuva enzara.+ כ [Kaph] 20  Nokuti vakaipa vachaparara,+Vavengi vaJehovha vachaita sokunaka kwemafuro;Vachapera.+ Vachaperera muutsi.+ ל [Laʹmedh] 21  Munhu akaipa anokwereta asingadzoreri,+Asi munhu akarurama anonzwira nyasha uye anopa zvipo.+ 22  Nokuti vaya vanokomborerwa naye vachagara nhaka yenyika,+Asi vaya vanotukwa naye vachaparadzwa.+ מ [Mem] 23  Nhanho dzomurume akagwinya dzakasimbiswa naJehovha,+Iye anofarira nzira yake.+ 24  Kunyange akawa, haangazvambarari pasi,+Nokuti Jehovha ari kutsigira ruoko rwake.+ נ [Nun] 25  Ndaimbova jaya, asi zvino ndakwegura,+Handina kumboona munhu akarurama achisiyiwa zvachose,+Kana vana vake vachitsvaka zvokudya.+ 26  Zuva rose anonzwira nyasha uye anokweretesa,+Naizvozvo vana vake vachakomborerwawo.+ ס [Saʹmekh] 27  Rega zvakaipa uite zvakanaka,+Ugare nokusingagumi.+ 28  Nokuti Jehovha anoda kururamisira,+Haazosiyi vakavimbika vake.+ ע [ʽAʹyin]Vachachengetedzwa nokusingagumi;+Asi vana vevakaipa, chokwadi vachaparadzwa.+ 29  Vakarurama vachagara nhaka yenyika,+Vachagara mairi nokusingaperi.+ פ [Peʼ] 30  Muromo womunhu akarurama ndiwo unotaura uchenjeri nenzwi riri pasi,+Rurimi rwake ndirwo runotaura zvakarurama.+ 31  Mutemo waMwari wake uri mumwoyo make;+Tsoka dzake hadzizotsvedzemuki.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Munhu akaipa anoramba akavandira akarurama+Uye anotsvaka kumuuraya.+ 33  Asi Jehovha haazomusiyi ari muruoko rwaiyeye,+Haazomuti ane mhosva paanenge achitongwa.+ ק [Qohph] 34  Tarisira kuna Jehovha uchengete nzira yake,+Iye achakukwidziridza kuti ugare nhaka yenyika.+Vakaipa pavanoparadzwa, iwe uchazviona.+ ר [Rehsh] 35  Ndakaona munhu akaipa anodzvinyirira+Achitandavara somuti wakasvibirira uri muivhu rawo.+ 36  Asi iye akapfuura, uye akanga asisipo;+Ndakaramba ndichimutsvaka, asi haana kuwanikwa.+ ש [Shin] 37  Cherechedza munhu asina chaanopomerwa, urambe uchiona munhu akarurama.+Nokuti nguva yemberi yomunhu iyeye ichava norugare.+ 38  Asi vadariki vachatsakatiswa pamwe chete;+Nguva yemberi yevanhu vakaipa ichagumiswa.+ ת [Taw] 39  Ruponeso rwevakarurama runobva kuna Jehovha;+Ndiye nhare yavo munguva yokutambudzika.+ 40  Jehovha achavabatsira, ovapukunyutsa.+Achavapukunyutsa pavanhu vakaipa, ovaponesa,+Nokuti vakapotera kwaari.+

Mashoko Emuzasi

Pis 37:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.