Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 36:1-12

Kumutungamiriri. Rwiyo rwomushumiri waJehovha, Dhavhidhi. 36  Kutaura kwokudarika kwomunhu akaipa kuri mukati momwoyo wake;+Kutya Mwari hakusi pamberi pake.+   Nokuti akanyanya kuzvinyengera mukuona kwake+Kuti awane kukanganisa kwake kuitira kuti akuvenge.+   Mashoko omuromo wake zvinhu zvinokuvadza uye ndeounyengeri;+Haasisina njere dzokuti aite zvakanaka.+   Anoramba achironga zvinhu zvinokuvadza ari pamubhedha wake.+Anomira panzira isina kunaka.+Haarambi zvakaipa.+   Haiwa Jehovha, mutsa wenyu worudo uri kumatenga;+Kutendeka kwenyu kunosvika kumakore.+   Kururama kwenyu kwakaita semakomo aMwari;+Zvamakatonga imvura zhinji yakadzika.+Haiwa Jehovha, munoponesa munhu nemhuka.+   Haiwa Mwari, mutsa wenyu worudo unokosha sei!+Vanakomana vevanhu vanotizira mumumvuri wemapapiro enyu.+   Vanonwa zvakakora zveimba yenyu zvakawanda;+Munoita kuti vanwe murukova rwezvinhu zvenyu zvinofadza.+   Nokuti kwamuri ndiko kune tsime roupenyu;+Nechiedza chinobva kwamuri tinogona kuona chiedza.+ 10  Rambai muchiitira vaya vanokuzivai mutsa wenyu worudo,+Muchiitira vaya vakarurama mumwoyo kururama kwenyu.+ 11  Haiwa, tsoka yokuzvikudza ngairege kuuya kuti izondirwisa;+Ruoko rwevanhu vakaipa ngarurege kuita kuti ndive mudzungairi.+ 12  Vanoita zvinhu zvinokuvadza vakawira pasi ikoko;+Vakawisirwa pasi, uye havana kukwanisa kumuka.+

Mashoko Emuzasi