Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 36:1-12

Kumutungamiriri. Rwiyo rwomushumiri waJehovha, Dhavhidhi. 36  Kutaura kwokudarika kwomunhu akaipa kuri mukati momwoyo wake;+ Kutya Mwari hakusi pamberi pake.+   Nokuti akanyanya kuzvinyengera mukuona kwake+ Kuti awane kukanganisa kwake kuitira kuti akuvenge.+   Mashoko omuromo wake zvinhu zvinokuvadza uye ndeounyengeri;+ Haasisina njere dzokuti aite zvakanaka.+   Anoramba achironga zvinhu zvinokuvadza ari pamubhedha wake.+ Anomira panzira isina kunaka.+ Haarambi zvakaipa.+   Haiwa Jehovha, mutsa wenyu worudo uri kumatenga;+ Kutendeka kwenyu kunosvika kumakore.+   Kururama kwenyu kwakaita semakomo aMwari;+ Zvamakatonga imvura zhinji yakadzika.+ Haiwa Jehovha, munoponesa munhu nemhuka.+   Haiwa Mwari, mutsa wenyu worudo unokosha sei!+ Vanakomana vevanhu vanotizira mumumvuri wemapapiro enyu.+   Vanonwa zvakakora zveimba yenyu zvakawanda;+ Munoita kuti vanwe murukova rwezvinhu zvenyu zvinofadza.+   Nokuti kwamuri ndiko kune tsime roupenyu;+ Nechiedza chinobva kwamuri tinogona kuona chiedza.+ 10  Rambai muchiitira vaya vanokuzivai mutsa wenyu worudo,+ Muchiitira vaya vakarurama mumwoyo kururama kwenyu.+ 11  Haiwa, tsoka yokuzvikudza ngairege kuuya kuti izondirwisa;+ Ruoko rwevanhu vakaipa ngarurege kuita kuti ndive mudzungairi.+ 12  Vanoita zvinhu zvinokuvadza vakawira pasi ikoko;+ Vakawisirwa pasi, uye havana kukwanisa kumuka.+

Mashoko Emuzasi