Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 35:1-28

Rwiyo rwaDhavhidhi. 35  Haiwa Jehovha, nditongerei mhosva yangu nevanopikisana neni;+ Rwisanai nevaya vari kurwa neni.+   Batai nhoo duku nenhoo huru,+ Simukai mundibatsire,+   Vhomorai pfumo negano kuti musangane nevaya vari kunditevera.+ Itii kumweya wangu: “Ndiri ruponeso rwako.”+   Vaya vari kuvhima mweya wangu ngavanyadziswe vaninipiswe.+ Vaya vari kundirongera dambudziko ngavadzoswe vatsverudzwe.+   Ngavaite sehundi iri kupeperetswa nemhepo,+ Ngirozi yaJehovha ngaivasunde.+   Nzira yavo ngaive rima uye nzvimbo dzinotsvedza,+ Ngirozi yaJehovha ngaivatevere.   Nokuti vakandiisira gomba ravo rine mambure panzvimbo yakavanda pasina chikonzero;+ Vakaricherera mweya wangu pasina chikonzero.+   Kuparara ngakuuye paari iye asingazivi,+ Mambure ake aakaviga ngaamubate;+ Ngaawire maari aparare.+   Asi mweya wangu ngaufarire Jehovha;+ Ngaupembere nomufaro muruponeso rwake.+ 10  Mapfupa angu ose ngaati:+ “Haiwa Jehovha, ndiani aripo akafanana nemi,+ Anorwira munhu anotambudzika kune uya akasimba kumupfuura,+ Uye anorwira munhu anotambudzika nomurombo kune uya anomubira?”+ 11  Zvapupu zvinoita zvechisimba zvinosimuka;+ Zvinondibvunza zvandisingazivi.+ 12  Zvinondipa mubayiro wezvakaipa nokuda kwezvakanaka,+ Iko kurasikirwa kwomweya wangu.+ 13  Asi ini, pavakarwara, zvipfeko zvangu zvaiva masaga,+ Ndakatambudza mweya wangu nokutsanya,+ Munyengetero wangu waizodzoka pachipfuva changu.+ 14  Kunyange yaiva shamwari, kunyange yaiva hama yangu,+ Ndakafamba-famba somunhu anochema amai.+ Ndakakotama, ndasuruvara. 15  Asi ivo vakafarira kukamhina kwangu, vakaungana;+ Vakandiunganira kuti vandirwise,+ Vachindirova ndisingazvizivi;+ Vakandibvambura-bvambura uye havana kuramba vakanyarara.+ 16  Pavaseki vakatsauka nokuda kwekeke+ Paiva nokugeda-geda mazino avo kwavaindiitira.+ 17  Haiwa Jehovha, mucharamba muchizviona kusvikira rini?+ Dzosai mweya wangu pakuparadza kwavo,+ Iwo mweya wangu mumwe chete+ pavana veshumba vava nezenze. 18  Ndichakurumbidzai muungano huru;+ Ndichakurumbidzai pakati pevanhu vazhinji.+ 19  Haiwa, dai vaya vanondivenga pasina chikonzero vakarega kufara pamusoro pangu;+ Vaya vanondivenga pasina chikonzero, ngavarege kuchonya ziso.+ 20  Nokuti havatauri zvorugare;+ Asi kuvanhu vakanyarara vomunyika Vanoramba vachironga zvinhu zvounyengeri.+ 21  Vanondishamisira muromo wavo kwazvo.+ Vakati: “Tsvatu waro! Tsvatu waro! Maziso edu azviona.”+ 22  Mazviona, haiwa Jehovha.+ Musaramba makanyarara.+ Haiwa Jehovha, musaramba muri kure neni.+ 23  Mukai, mumukire kundiruramisira,+ Haiwa Mwari wangu Jehovha, mukirai mhosva yangu.+ 24  Nditongei maererano nokururama kwenyu, haiwa Jehovha Mwari wangu,+ Ngavarege kufara pamusoro pangu.+ 25  Haiwa, ngavarege kuti mumwoyo mavo: “Tsvatu waro, ndizvo zvaidiwa nemweya yedu!”+ Ngavarege kuti: “Tamumedza.”+ 26  Vose ivavo ngavanyadziswe uye vatsverudzwe+ Vanofarira dambudziko rangu.+ Vaya vari kuzvitutumadza+ kwazvo kwandiri ngavafukidzwe nenyadzi+ nokuzvidzwa. 27  Vaya vari kufarira kururama kwangu,+ ngavashevedzere nomufaro vafarisise, Ngavarambe vachiti:+ “Jehovha ngaakudzwe, iye anofarira rugare rwomushumiri wake.”+ 28  Rurimi rwangu ngarutaure kururama kwenyu+ nenzwi riri pasi, Nezvokurumbidzwa kwenyu zuva rose.+

Mashoko Emuzasi