Pisarema 35:1-28

Rwiyo rwaDhavhidhi. 35  Haiwa Jehovha, nditongerei mhosva yangu nevanopikisana neni;+Rwisanai nevaya vari kurwa neni.+   Batai nhoo duku nenhoo huru,+Simukai mundibatsire,+   Vhomorai pfumo negano kuti musangane nevaya vari kunditevera.+Itii kumweya wangu: “Ndiri ruponeso rwako.”+   Vaya vari kuvhima mweya wangu ngavanyadziswe vaninipiswe.+Vaya vari kundirongera dambudziko ngavadzoswe vatsverudzwe.+   Ngavaite sehundi iri kupeperetswa nemhepo,+Ngirozi yaJehovha ngaivasunde.+   Nzira yavo ngaive rima uye nzvimbo dzinotsvedza,+Ngirozi yaJehovha ngaivatevere.   Nokuti vakandiisira gomba ravo rine mambure panzvimbo yakavanda pasina chikonzero;+Vakaricherera mweya wangu pasina chikonzero.+   Kuparara ngakuuye paari iye asingazivi,+Mambure ake aakaviga ngaamubate;+Ngaawire maari aparare.+   Asi mweya wangu ngaufarire Jehovha;+Ngaupembere nomufaro muruponeso rwake.+ 10  Mapfupa angu ose ngaati:+“Haiwa Jehovha, ndiani aripo akafanana nemi,+Anorwira munhu anotambudzika kune uya akasimba kumupfuura,+Uye anorwira munhu anotambudzika nomurombo kune uya anomubira?”+ 11  Zvapupu zvinoita zvechisimba zvinosimuka;+Zvinondibvunza zvandisingazivi.+ 12  Zvinondipa mubayiro wezvakaipa nokuda kwezvakanaka,+Iko kurasikirwa kwomweya wangu.+ 13  Asi ini, pavakarwara, zvipfeko zvangu zvaiva masaga,+Ndakatambudza mweya wangu nokutsanya,+Munyengetero wangu waizodzoka pachipfuva changu.+ 14  Kunyange yaiva shamwari, kunyange yaiva hama yangu,+Ndakafamba-famba somunhu anochema amai.+Ndakakotama, ndasuruvara. 15  Asi ivo vakafarira kukamhina kwangu, vakaungana;+Vakandiunganira kuti vandirwise,+Vachindirova ndisingazvizivi;+Vakandibvambura-bvambura uye havana kuramba vakanyarara.+ 16  Pavaseki vakatsauka nokuda kwekeke+Paiva nokugeda-geda mazino avo kwavaindiitira.+ 17  Haiwa Jehovha, mucharamba muchizviona kusvikira rini?+Dzosai mweya wangu pakuparadza kwavo,+Iwo mweya wangu mumwe chete+ pavana veshumba vava nezenze. 18  Ndichakurumbidzai muungano huru;+Ndichakurumbidzai pakati pevanhu vazhinji.+ 19  Haiwa, dai vaya vanondivenga pasina chikonzero vakarega kufara pamusoro pangu;+Vaya vanondivenga pasina chikonzero, ngavarege kuchonya ziso.+ 20  Nokuti havatauri zvorugare;+Asi kuvanhu vakanyarara vomunyikaVanoramba vachironga zvinhu zvounyengeri.+ 21  Vanondishamisira muromo wavo kwazvo.+Vakati: “Tsvatu waro! Tsvatu waro! Maziso edu azviona.”+ 22  Mazviona, haiwa Jehovha.+ Musaramba makanyarara.+Haiwa Jehovha, musaramba muri kure neni.+ 23  Mukai, mumukire kundiruramisira,+Haiwa Mwari wangu Jehovha, mukirai mhosva yangu.+ 24  Nditongei maererano nokururama kwenyu, haiwa Jehovha Mwari wangu,+Ngavarege kufara pamusoro pangu.+ 25  Haiwa, ngavarege kuti mumwoyo mavo: “Tsvatu waro, ndizvo zvaidiwa nemweya yedu!”+Ngavarege kuti: “Tamumedza.”+ 26  Vose ivavo ngavanyadziswe uye vatsverudzwe+Vanofarira dambudziko rangu.+Vaya vari kuzvitutumadza+ kwazvo kwandiri ngavafukidzwe nenyadzi+ nokuzvidzwa. 27  Vaya vari kufarira kururama kwangu,+ ngavashevedzere nomufaro vafarisise,Ngavarambe vachiti:+“Jehovha ngaakudzwe, iye anofarira rugare rwomushumiri wake.”+ 28  Rurimi rwangu ngarutaure kururama kwenyu+ nenzwi riri pasi,Nezvokurumbidzwa kwenyu zuva rose.+

Mashoko Emuzasi