Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 34:1-22

Rwiyo rwaDhavhidhi, panguva yaakanyepedzera kupenga+ ari pamberi paAbhimereki, zvokuti iye akamudzinga, akaenda. א [ʼAʹleph]* 34  Ndicharumbidza Jehovha nguva dzose;+ Kurumbidzwa kwake kuchava mumuromo mangu nguva dzose.+ ב [Behth]   Mweya wangu uchazvirumbidza muna Jehovha;+ Vanyoro vachazvinzwa uye vachafara.+ ג [Giʹmel]   Haiwa kudzai Jehovha pamwe chete neni,+ Ngatikudzei zita rake pamwe chete.+ ד [Daʹleth]   Ndakabvunza Jehovha, iye akandipindura,+ Akandinunura pazvinhu zvose zvaindityisa.+ ה [Heʼ]   Vakatarira kwaari vakafara,+ Zviso zvavo zvaisagona kunyadziswa.+ ז [Zaʹyin]   Uyu anotambudzika akashevedza, Jehovha akazvinzwa.+ Akamununura mukutambudzika kwake kwose.+ ח [Chehth]   Ngirozi yaJehovha inodzika musasa ichikomba vose vanomutya,+ Uye inovanunura.+ ט [Tehth]   Haiwa ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka;+ Anofara murume anopotera kwaari.+ י [Yohdh]   Ityai Jehovha, imi vatsvene vake,+ Nokuti vaya vanomutya havana chavanoshayiwa.+ כ [Kaph] 10  Vana veshumba vava nezenze vave vaine zvishoma, vakava nenzara;+ Asi vaya vanotsvaka Jehovha havazoshayiwi chero chinhu chipi zvacho chakanaka.+ ל [Laʹmedh] 11  Uyai, imi vanakomana, nditeererei;+ Ndichakudzidzisai kutya Jehovha.+ מ [Mem] 12  Ndiani murume anofarira upenyu,+ Anoda mazuva akakwana kuti aone zvakanaka?+ ס [Nun] 13  Chengetedza rurimi rwako pane zvakaipa,+ Nemiromo yako pakutaura zvokunyengera.+ ס [Saʹmekh] 14  Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka;+ Tsvaka rugare, urutevere.+ ע [ʽAʹyin] 15  Maziso aJehovha ari pane vakarurama,+ Uye nzeve dzake dziri pakuchemera kwavo kubatsirwa.+ פ [Peʼ] 16  Chiso chaJehovha chinovenga vaya vanoita zvakaipa,+ Kuti abvise kutaurwa nezvavo panyika.+ פ [Tsa·dhehʹ] 17  Vakachema, Jehovha akanzwa,+ Akavanunura pakutambudzika kwavo kwose.+ ק [Qohph] 18  Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo;+ Anoponesa vaya vakadzvinyirirwa.+ ר [Rehsh] 19  Matambudziko omunhu akarurama mazhinji,+ Asi Jehovha anomununura maari ose.+ ש [Shin] 20  Anorinda mapfupa ose aiyeye; Hapana rimwe chete rawo rakatyoka.+ ת [Taw] 21  Dambudziko richauraya munhu akaipa;+ Vanovenga munhu akarurama vachanzi vane mhosva.+ 22  Jehovha anodzikinura mweya yevashumiri vake;+ Pane vaya vanopotera kwaari hapana kana mumwe chete achanzi ane mhosva.+

Mashoko Emuzasi

Pis 34:1 Iri ndiro bhii rokutanga rearufabheti yechiHebheru. Pakutanga Pisarema iri rakanyorwa mukutevedzana kwearufabheti.