Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Pisarema 33:1-22

33  Haiwa imi vakarurama, shevedzerai nomufaro nokuda kwaJehovha.+Zvakakodzera kuti vakarurama varumbidze.+   Ongai Jehovha norudimbwa;+Muimbirei nechiridzwa chine tambo gumi.+   Muimbirei rwiyo rutsva;+Nyatsoridzai tambo dzacho muchishevedzera nomufaro.+   Nokuti shoko raJehovha rakarurama,+Basa rake rose rinoitwa nokutendeka.+   Iye anoda kururama nokururamisira.+Nyika izere nomutsa worudo waJehovha.+   Matenga akaitwa neshoko raJehovha,+Uye uto rose riri maari rakaitwa nokufema kwomuromo wake.+   Anounganidza mvura yomugungwa sezvinoitwa dziva,+Achiisa mvura ine mafungu mumatura.   Vose vaya vomunyika ngavatye Jehovha.+Vagari vose vomunyika inobereka ngavatye.+   Nokuti iye akataura, izvo zvikavapo;+Iye akarayira, izvo zvikamira saizvozvo.+ 10  Jehovha akaputsa zano remarudzi;+Akaita kuti pfungwa dzevanhu dzikundikane.+ 11  Zano raJehovha richamira nokusingagumi;+Pfungwa dzomwoyo wake dzicharamba dziripo kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+ 12  Runofara rudzi runa Mwari warwo anonzi Jehovha,+Ivo vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.+ 13  Jehovha anotarira ari kumatenga,+Anoona vanakomana vose vevanhu.+ 14  Ari panzvimbo isingachinji yaanogara+Anoramba akatarira vose vanogara panyika. 15  Anoumba mwoyo yavo vose zvavo;+Anofunga nezvemabasa avo ose.+ 16  Hapana mambo anoponeswa nokuwanda kwemauto ehondo;+Murume ane simba haanunurwi nokuwanda kwesimba.+ 17  Bhiza rinonyengera pakuponeswa,+Harigoni kupukunyutsa nokuwanda kwesimba raro guru.+ 18  Tarirai! Ziso raJehovha riri kune vaya vanomutya,+Kune vaya vanomirira mutsa wake worudo,+ 19  Kuti anunure mweya yavo parufu,+Uye kuti avachengetedze vari vapenyu panzara.+ 20  Mweya yedu yave ichimirira Jehovha.+Iye mubatsiri wedu nenhoo yedu.+ 21  Nokuti mwoyo yedu inofara maari;+Nokuti takaisa chivimbo chedu muzita rake dzvene.+ 22  Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, ngauve patiri,+Sezvatakaramba takakumirirai.+

Mashoko Emuzasi