Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Mapisarema 33:1-22

33  Haiwa imi vakarurama, shevedzerai nomufaro nokuda kwaJehovha.+ Zvakakodzera kuti vakarurama varumbidze.+   Ongai Jehovha norudimbwa;+ Muimbirei nechiridzwa chine tambo gumi.+   Muimbirei rwiyo rutsva;+ Nyatsoridzai tambo dzacho muchishevedzera nomufaro.+   Nokuti shoko raJehovha rakarurama,+ Basa rake rose rinoitwa nokutendeka.+   Iye anoda kururama nokururamisira.+ Nyika izere nomutsa worudo waJehovha.+   Matenga akaitwa neshoko raJehovha,+ Uye uto rose riri maari rakaitwa nokufema kwomuromo wake.+   Anounganidza mvura yomugungwa sezvinoitwa dziva,+ Achiisa mvura ine mafungu mumatura.   Vose vaya vomunyika ngavatye Jehovha.+ Vagari vose vomunyika inobereka ngavatye.+   Nokuti iye akataura, izvo zvikavapo;+ Iye akarayira, izvo zvikamira saizvozvo.+ 10  Jehovha akaputsa zano remarudzi;+ Akaita kuti pfungwa dzevanhu dzikundikane.+ 11  Zano raJehovha richamira nokusingagumi;+ Pfungwa dzomwoyo wake dzicharamba dziripo kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+ 12  Runofara rudzi runa Mwari warwo anonzi Jehovha,+ Ivo vanhu vaakasarudza kuti vave nhaka yake.+ 13  Jehovha anotarira ari kumatenga,+ Anoona vanakomana vose vevanhu.+ 14  Ari panzvimbo isingachinji yaanogara+ Anoramba akatarira vose vanogara panyika. 15  Anoumba mwoyo yavo vose zvavo;+ Anofunga nezvemabasa avo ose.+ 16  Hapana mambo anoponeswa nokuwanda kwemauto ehondo;+ Murume ane simba haanunurwi nokuwanda kwesimba.+ 17  Bhiza rinonyengera pakuponeswa,+ Harigoni kupukunyutsa nokuwanda kwesimba raro guru.+ 18  Tarirai! Ziso raJehovha riri kune vaya vanomutya,+ Kune vaya vanomirira mutsa wake worudo,+ 19  Kuti anunure mweya yavo parufu,+ Uye kuti avachengetedze vari vapenyu panzara.+ 20  Mweya yedu yave ichimirira Jehovha.+ Iye mubatsiri wedu nenhoo yedu.+ 21  Nokuti mwoyo yedu inofara maari;+ Nokuti takaisa chivimbo chedu muzita rake dzvene.+ 22  Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, ngauve patiri,+ Sezvatakaramba takakumirirai.+

Mashoko Emuzasi